Vizito en la minejo

Hodiaŭ la plej superaj inĝenieroj estis ĉe ni malsupre. Ia ordono de la direkcio estas donita por fari novajn galeriojn, kaj jen venis la inĝenieroj por entrepreni la plej unuajn mezurojn. Kiom junaj estas tiuj uloj kaj tamen malsamaj! Ili ĉiuj estas libere evoluintaj, kaj senĝene kaj decide montriĝas ilia karaktero jam en junaj jaroj.

Iu, nigrahara, vigla, promenigas siajn okulojn ĉien.

Dua kun notbloko, faras notojn irante, ĉirkaŭrigardas, komparas, notas.

Tria, la manojn enpoŝe, tiel ke ĉio ĉe li streĉiĝas, iras rekte; gardas la dignon; nur en la ĉiama mordado de liaj lipoj montriĝas la senpacienca, ne subpremebla juneco.

Kvara donas al la tria klarigojn, kiujn tiu ne postulas; pli malgranda ol tiu, kiel tentanto apudkurante, li ŝajnas, kun la montrofingro ĉiam enaere, al li fari tutan lintanion pri ĉio, kio estas tie videbla.

Kvina, eble la plej alta je rango, ne toleras akompanon; estas jen antaŭe, jen malantaŭe; la societo adaptas sian iradon al li; li estas pala kaj malforta; la respondeco kavigis liajn okulojn; ofte li premas dumpense la manon ĉefrunte.

La sesa kaj sepa iras iom klinite, la kapon proksime ĉe kapo, brakenbrake, en intima parolado; se estus ĉi tie ne evidente nia karbminejo kaj nia laborejo en la plej profunda galerio, oni povus kredi, ke tiuj ostecaj, senbarbaj, tubernazaj sinjoroj estas junaj pastroj. Unu plej ofte ridas kun kateca ronronado en sin mem; la alia, ankaŭ ridete, paroladas kaj kun la libera mano aldonas ian takton. Kiom certaj devas esti tiuj du sinjoroj pri sia posteno, ja eĉ kiajn meritojn, malgraŭ sia juneco, ili devas jam esti akirintaj pri nia minejo, ke ili rajtas ĉi tie, ĉe tiom grava inspekto, sub la okuloj de sia ĉefo, okupiĝi tiom neŝanceleble nur pri propraj aŭ almenaŭ pri tiaj aferoj, kiuj ne rilatas al la nuna tasko. Aŭ ĉu estus eble, ke ili, malgraŭ ĉiu ridado kaj ĉia malatento tamen tre bone rimarkas ĉion necesan? Oni apenaŭ aŭdacas esprimi certan opinion pri tiaj sinjoroj.

Sed aliflanke estas sendube, ke ekzemple la oka koncentras sin al sia laboro senkompare pli ol tiuj du, ja eĉ pli ol ĉiuj aliaj sinjoroj. Ĉion li devas tuŝi kaj prifrapi per marteleto, kiun li ĉiam denove elpoŝigas kaj ĉiam tien remetas. Foje li genuas, spite al sia eleganta vestaĵo, en la koton kaj prifrapas la plankon, poste ankaŭ nur dum-ire la vandojn aŭ la plafonon super sia kapo. Iufoje li sternis sin kaj tie kuŝis silenta; ni jam pensis, ke okazis akcidento; sed tiam li resaltis per eta ekskuiĝo de sia svelta korpo. Li do ree nur estis farinta esploradon. Ni opinias bone koni nian minejon kaj ties ŝtonojn, sed kion tiu inĝeniero siamaniere ĉi tie ĉiam esploras, estas al ni nekomprenebla.

Naŭa ŝovas antaŭ si specon de infanĉareto, en kiu kuŝas la mezurinstrumentoj. Ege altvaloraj aparatoj, profunde en vato enmetitaj. Tiun ĉareton ja vere devus ŝovi la servisto, sed tio al li ne estas konfidata; oni okupis inĝenieron pri tio, kaj li faras ĝin volonte, tion oni vidas. Li estas verŝajne la plej juna, eble li ankoraŭ ne komprenas ĉiujn aparatojn, sed lia rigardo kuŝas ĉiam sur ili, li eĉ foje pro tio endanĝeriĝas puŝi la ĉaron kontraŭ vando.

Sed estas alia inĝeniero, kiu apudiras la ĉaron kaj tion malhelpas. Tiu evidente komprenas la aparatojn ĝisfunde kaj ŝajnas esti ilia vera gardanto. De tempo al tempo li elprenas, sen haltigi la ĉaron, eron de la aparatoj, trarigardas ĝin, malŝraŭbas aŭ fermas, skuas kaj prifrapas, tenas ĝin orelen kaj aŭskultas; kaj fine, dum la ĉargvidanto plej ofte haltas, remetas la aĵeton, de malproksime apenaŭ videblan, plej atente en la ĉaron. Iom ordonema estas tiu inĝeniero, tamen ja nur nome de la aparatoj. Jam dek paŝojn antaŭ la ĉaro ni devas, laŭ senvorta fingrosigno, flankencedi, eĉ tie, kie ne estas loko por preteriri.

Malantaŭ tiuj du sinjoroj iras la senokupa servisto. La sinjoroj, kiel ja estas memkompreneble ĉe ilia granda scio, delonge demetis ĉian orgojlon, la servisto male ŝajnas ĝin en sin kolektinta. Unu manon ĉedorse, kun la alia antaŭe karesante siajn orajn butonojn aŭ la fajnan drapon livrean, li foje klinas la kapon dekstren aŭ maldekstren, kvazaŭ ni estus lin salutintaj kaj li respondus, aŭ kvazaŭ li supozus, ke ni estus salutintaj, sed li de sia alto tion ne povus kontroli. Memkompreneble ni ne salutas lin, tamen lin vidante oni preskaŭ emus kredi, ke estas io kolosega, esti sekretaria servisto de mineja direkcio. Malantaŭ li ni bone ridas, sed ĉar eĉ tondrobato ne povus lin instigi sin returni, li tamen restas kiel io nekomprenebla en nia respekto.

Hodiaŭ oni apenaŭ laboras plu; la interrompo estis tro ampleksa; tia vizito forprenas kun si ĉiujn pensojn al laboro. Tro alloge estas postrigardi la sinjorojn en la mallumon de la prova galerio, en kiu ili ĉiuj malaperis. Krome nia laborskipo baldaŭ finiĝos; la revenon de la sinjoroj ni ne plu ĉeestos.


Kopirajto pri la traduko © 1996

reviziita la 13-an de januaro 2000
22-an de novembro 2001

reen al Kafko

01

reen al Kafko