Franco Kafko

La verdikto

Historio de Franco Kafko.
     Por fraŭlino Felice B.

Estis dimanĉa antaŭtagmezo dum la plej bela printempo. Georgo Bendemano, juna komercisto, sidis en sia
privata ĉambro en la dua etaĝo de iu el la malaltaj, leĝere konstruitaj domoj, kiuj sin etendis laŭ la rivero en

longa vico, malsamaj preskaŭ nur per siaj alto kaj koloro. Li ĵus finis leteron al amiko eljuneca troviĝanta

en eksterlando; fermis ĝin lude malrapide kaj poste, la kubuton apoge sur la skribotablo, rigardis tra la

fenestro al la rivero, la ponto kaj la altejoj ĉe la alia bordo kun ilia delikata verdeco.

Li meditis pri tio, kiel tiu amiko, malkontenta pri sia hejma avanco, jam antaŭ jaroj estis kvazaŭ fuĝinta al
Ruslando. Nun li havis negocon en Peterburgo, kiu komence estis tre bone evoluinta, sed jam delonge ŝajnis

stagni, kiel la amiko plendis ĉe siaj vizitoj maloftiĝantaj. Tiel li senutile trolacigis sin en fremdlando, la

fremdeca plenbarbo apenaŭ kaŝis la bone el la infanaj jaroj konatan vizaĝon, kies flava haŭtkoloro ŝajnis

indiki disvolviĝantan malsanon.

Laŭ siaj rakontoj li ne havis verajn rilatojn kun la tiea kolonio de siaj samlandanoj, sed ankaŭ preskaŭ neniun
socian komunikadon kun la enlandaj familioj, kaj tiel akomodiĝis al definitiva fraŭla vivo.

Kion skribi al tia homo, kiu evidente mistrafis la ĝustan vojon; oni povis lin bedaŭri, sed ne helpi. Ĉu doni al li
la konsilon rehejmeniĝi, do siajn ekzistrimedojn translokigi ĉi tien, revivigi ĉiujn malnovajn amikecajn rilatojn -

kion ja nenio melhelpus - kaj cetere fidi al la helpo de la amikoj? Sed tio signifus nenion alian ol samtempe al

li diri - ju pli indulge, des pli afliktante - ke liaj ĝisnunaj provoj estis malprosperaj, ke li fine delasu ilin, ke li

devas reveni kaj, kiel por ĉiam revenintan, lasi sin de ĉiuj grandokule primiri; ke nur liaj amikoj ion

komprenas kaj ke li estas olda infano, kiu devas simple sekvi la sukcesajn, hejme restintajn amikojn. Kaj

krome ĉu oni povus esti certa, ke tiu tuta turmento tiel al li farota estos ankaŭ utila? Eble oni eĉ ne sukcesus

lin hejmenigi - li diris ja mem, ke li ne plu komprenas la cirkonstancojn en la hejmlando - kaj tiel li restus

malgraŭ ĉio en sia fremdejo, amarigita de la konsiloj, kaj al la amikoj pluan pecon fremdigita. Sed se li

efektive sekvus la konsilon kaj troviĝus deprimita - kompreneble ne intence, sed de la faktoj -, ne kapabla

orientiĝi, nek inter siaj amikoj, nek ekster ili, suferus je hontiĝo, kaj nun efektive ne havus plu hejmlandon nek

amikojn, ĉu tiam ne estus pli bone por li, ke li restu en la fremdo, tia kia li estis? Konsidere tion, ĉu vere oni

povus konjekti, ke li ĉi tie estus iel sukcesonta?

Pro tiuj kaŭzoj, se oni entute volis daŭrigi la leteran rilaton, oni ne povis al li komuniki iajn esencajn informojn,
kiajn oni senhezite farus eĉ al la plej malproksimaj konatoj. Nun jam de tri jaroj la amiko ne venis hejmen kaj

klarigis tion tre preterpase per la malcerteco de la politikaj kondiĉoj en Rusujo, laŭ tio ne permesantaj eĉ la

plej mallongan foreston de malgranda negociulo, dum centmil Rusoj trankvile vagadis tra la mondo.

Aliflanke, dum tiuj tri jaroj ĝuste por Georgo multo ŝanĝiĝis. Pri la morto de lia patrino okazinta antaŭ ĉirkaŭ

du jaroj kaj de kiam Georgo kun sia maljuna patro vivis en komuna mastrumado - pri tio la amiko ja ankoraŭ

sciiĝis, li esprimis sian kondolencon letere kun iom da sekeco, kaŭzita certe nur de la fakto, ke la funebro pri

tia okazo fariĝas neimagebla en la fremdo. De tiu tempo Georgo alfrontis, kiel ĉion alian, ankaŭ sian

negocon kun pli granda decidemo. Eble lia patro, dum la vivo de lia patrino - ĉar li volis valorigi nur sian

propran opinion -, lin malhelpis je vera propra agado; eble la patro, ekde la morto de la patrino, malgraŭ ke li

daŭre laboris en la negoco, fariĝis pli reteniĝema, eble - eĉ tre verŝajne - ludis feliĉaj hazardoj multe pli

gravan rolon; ĉiukaze la negoco dum tiuj jaroj evoluis tute senatendite, la dungitaron oni devis duobligi, la

spezo estis kvinobliĝinta, plua progreso sendube estontis.

Sed la amiko sciis tute nenion pri tiu ŝanĝo. Antaŭe, la lastan fojon eble okaze de tiu kondolenco, li volis
persvadi Georgon al elmigrado al Ruslando kaj esprimis sin longe pri la ekspektoj ekzistantaj ĝuste por la

negoca branĉo de Georgo en Peterburgo. La ciferoj estis neniom kompare al la amplekso, kiun la negoco de

Georgo nun estis alpreninta. Sed Georgo tute ne estis eminta skribi al sia amiko pri siaj negocaj sukcesoj,

kaj se li nun postokaze farintus tion, tio havus vere strangan aspekton.

Tial Georgo kontentiĝis, skribi al la amiko ĉiam nur pri sensignifaj okazoj, kiaj ili memore senorde amasiĝas,
kiam oni pripensas dum trankvila dimanĉo. Li volis nenion alian ol lasi senĝenata la bildon, kiun la amiko,

dum la longa intertempo al si certe estis farinta pri sia hejmurbo kaj je kiu li rezigne estis kontentiĝinta. Tial

okazis al Georgo, ke li anoncis la fianĉiĝon de iu sensignifa homo kun same sensignifa knabino trifoje per

leteroj sufiĉe spacitaj; ĝis la amiko tamen, spite al la intenco de Georgo, interesiĝis pri tiu strangaĵo.

Tamen Georgo preferegis skribi al li tiajn aĵojn ol konfesi, ke li mem antaŭ monato kun iu fraŭlino Frida
Brandenfeldo, knabino el bonstata familio, fianĉiĝis. Ofte li parolis kun sia fianĉino pri tiu amiko kaj pri sia

apartspeca korespondrilato kun li. “Do li tute ne venos al nia geedziĝo”, ŝi diris, “kaj mi havas tamen la rajton

ekkoni ĉiujn viajn amikojn.” “Mi ne volas lin ĝeni”, respondis Georgo, “komprenu min, li verŝajne venus,

almenaŭ mi kredas tion, sed li sentus sin devigita kaj damaĝita, eble min envius, kaj, certe malkontenta kaj

nekapabla iam forigi tiun malkontenton, sole reveturus. Sola - ĉu vi scias, kion tio signifas?” “Sed ĉu li ne

povas ekscii pri nia geedziĝo ankaŭ alimaniere?” “Tion mi ja ne povas malebligi, sed pro lia vivmaniero tio

estas malverŝajna.” “Se vi havas tiajn amikojn, Georgo, vi tute ne devus fianĉiĝi.” “Pri tio ni ja ambaŭ kulpas;

sed ankaŭ nun mi ne volus alie.” Kaj kiam ŝi poste, vigle spirante sub liaj kisoj, ankoraŭ eligis: “Verdire tio

tamen ĉagrenas min”, li opiniis tute sendanĝera, skribi ĉion al la amiko. “Tia mi estas, kaj tian li devas min

akcepti”, diris li por si mem, “mi ne povas el mi eltranĉi homon eble pli taŭgan por la amikeco kun li, ol mi

estas.”

Kaj efektive li raportis al sia amiko en tiu longa letero, skribata tiun dimanĉmatenon, la okazintan fianĉiĝon
tiuvorte: “La plej bonan novaĵon mi rezervis por la fino. Mi estas fianĉiĝinta kun iu fraŭlino Frida

Brandenfeldo, knabino el bonstata familio, kiu enlokiĝis ĉi tie nur longe post via forvojaĝo, do vi certe ne

konas ŝin. Troviĝos okazo por plie detali al vi pri mia fianĉino, hodiaŭ al vi sufiĉu, ke mi estas vere feliĉa kaj

ke nia reciproka rilato nur tiom ŝanĝiĝis, ke vi nun havos en mi anstataŭ tute ordinaran amikon, feliĉan

amikon. Krome vi ricevos en mia fianĉino - kiu vin salutas elkore kaj kiu plej baldaŭ mem skribos al vi -

sinceran amikinon, kio ne estas tute sensignifa por fraŭlo. Mi scias, ke multspecaj kaŭzoj retenas vin de

vizito ĉe ni, sed ĉu ĝuste nia geedziĝo ne estus bona okazo por unu fojon flankenĵeti ĉiujn barojn? Sed kiel

ajn, agu sen iu konsidero kaj sole laŭ via plaĉo.”

Tiun leteron enmane, Georgo sidis longe, vizaĝalfenestre, ĉe sia skribotablo. Al konato, kiu preterpasante lin
salutis de la strateto, li apenaŭ respondis per neĉeesta rideto.

Fine li enpoŝigis la leteron kaj, el sia ĉambro oblikve trapaŝante etan koridoron, eniris la ĉambron de sia
patro, en kiu li de monatoj ne estis. Estis ja ankaŭ nenia neceso por tio, ĉar li konstante komunikis kun sia

patro en la magazeno, la tagmanĝon ili kune prenadis en manĝejo; estas vere ke vespere ĉiu prizorgis sin

laŭplaĉe, sed poste ili plej ofte sidis (kiam Georgo ne estis, kiel plej multe okazis, kun amikoj aŭ nun vizitadis

sian fianĉinon) ankoraŭ momenton, ĉiu kun sia gazeto, en la komuna salono.

Georgo miris pri la malhelo de la patra ĉambro eĉ dum tiu sunplena mateno. Tioman ombron do ĵetis la alta
muro, kiu leviĝis vidalvide al la mallarĝa korto. La patro sidis ĉe la fenestro en angulo, kiu estis ornamita per

diversaj memoraĵoj pri la forpasinta patrino, kaj legis la gazeton, kiun li tenis flanke antaŭ la okuloj, tiel

kompensante ian vidmalfortecon. Sur la tablo staris la restaĵoj de la matenmanĝo, de kiu laŭŝajne ne multo

estis manĝita.

Ho, Georgo!” diris la patro kaj tuj iris al li renkonte. Lia peza negliĝo malfermiĝis dum lia irado, la pintoj lin
ĉirkaŭflirtis - “mia patro estas ankoraŭ giganto”, diris Georgo al si.

Tie ĉi estas ja neelteneble mallume”, li diris poste.
Ja, mallume estas, certe”, diris la patro.
La fenestron vi ankaŭ estas ferminta?”
Tiel mi preferas.”
Estas ja tute varme ekstere”, diris Georgo, kvazaŭ aldone al la antaŭo, kaj sidiĝis.
La patro deprenis la matenmanĝilaron kaj metis ilin sur ŝrankon.

Mi volis vere nur al vi diri”, daŭrigis Georgo kaj sekvis tute perdiĝinte la movojn de la maljuna homo, “ke mi
nun tamen indikis mian fianĉiĝon al Peterburgo.” Li elpoŝigis iomete la leteron kaj refaligis ĝin.

Ĉu al Peterburgo?” demandis la patro.
Al mia amiko do”, diris Georgo kaj serĉis la patrajn okulojn. - “En la magazeno li estas do tute alia”, li
pensis,” kiom larĝe li sidas ĉi tie, kaj la brakojn surbruste krucitaj.”

Ja, al via amiko”, diris la patro emfaze.

Vi scias ja, patro, ke mi unue volis prisilenti al li mian fianĉiĝon. Pro takto, pro neniu alia motivo. Vi scias
mem, li estas delikata homo. Mi diris al mi: de alia flanko li povas ja bone ekscii mian fianĉiĝon, kvankam, ĉe

lia vivmaniero, tio estas apenaŭ verŝajna - tion mi ne povas malebligi -, sed de mi mem li absolute ne devas

tion ekscii.”

 

Kaj ĉu nun vi ŝanĝis vian sintenon?” demandis la patro, metis la grandan ĵurnalon sur la fenestrobreton kaj
sur la ĵurnalon la okulvitrojn, kiujn li kovris per la mano.

Jes, nun mi ŝanĝis la decidon. Se li estas mia bona amiko, mi diris al mi, tiam mia feliĉa fianĉiĝo estas feliĉo
ankaŭ por li. Kaj pro tio mi ne plu hezitis tion indiki al li. Tamen antaŭ ol alpoŝtigi la leteron, mi volis tion diri al

vi.”

Georgo”, diris la patro kaj larĝigis la sendentan buŝon, “aŭskultu! Vi venis pro tiu afero al mi, por
interkonsiliĝi kun mi. Tio sendube honoras vin. Sed tio estas nenio, ja pli ol nenio, se vi ne diras al mi nun la

tutan veron. Mi ne volas suprenkirli aferojn, kiuj ne koncernas tion. Depost la morto de nia kara patrino

okazis certaj nebelaĵoj. Eble ankaŭ por ili venos la tempo, kaj eble pli frue ol ni pensas. En la negoco iuj

aferoj min preterpasas, eble tio ne estas al mi kaŝata - mi volas nun tute ne starigi la konjekton, ke ĝi estas

al mi kaŝata -, mi ne plu estas sufiĉe forta, mia memoro malfortiĝas, mi ne plu havas la vidon por ĉiuj tiel

multaj aferoj. Tio estas unue la irado de la naturo, kaj due la morto de nia panjo min deprimis multe pli ol vin.

- Sed ĉar ni ĝuste parolas pri tiu afero, pri tiu letero, mi petas vin, ne trompu min. Estas eteco, estas ne inda

je spiro, do ne trompu min. Ĉu vi havas vere tiun amikon en Peterburgo?”

Georgo ekstaris embarase. “Ni lasu miajn amikojn. Mil amikoj ne anstataŭas mian patron. Ĉu vi scias, kion
mi kredas? Vi ne sufiĉe domaĝas vin. Tamen la maljuneco postulas siajn rajtojn. Vi estas al mi nemalhavebla

en la negoco, tion vi ja scias tre bone, sed se la negoco minacus vian sanon, mi jam morgaŭ fermos1
ĝin por
ĉiam. Tiel ne povas daŭri. Ni devas do enkonduki alian vivmanieron por vi. Sed ĝisfunde. Vi sidas ĉi tie en la

mallumo, dum en la salono vi havus belan lumon. La matenmanĝon vi tuŝetas, anstataŭ vin dece refortigi. Vi

sidas ĉe fermitaj fenestroj, dum la aero al vi tiom bonfarus. Ne, mia patro! Mi venigu la kuraciston, kaj ni

sekvos liajn preskribojn. Ni interŝanĝos la ĉambrojn, vi translokiĝos en la antaŭan ĉambron, mi ĉi tien. Estos

neniu ŝanĝo por vi, ĉio estos kunportita. Sed ĉio ĉi povas atendi, nun enlitiĝu ankoraŭ iomete, vi nepre

bezonas ripozon. Venu, mi helpu vin senvestiĝi, vi vidos ke mi povas. Aŭ ĉu vi volas tuj iri en la antaŭan

ĉambron, tiam kuŝigu vin provizore en mian liton. Tio estus cetere tre saĝa.”

Georgo staris rekte apud sia patro, kiu estis malleviginta sian hirte blankharan kapon sur la bruston.

Georgo”, diris la patro mallaŭte, senmove.

Georgo algenuiĝis tuj antaŭ la patro, li vidis la pupilojn en la laca vizaĝo de la patro, grandegajn en la
okulanguloj, sur lin direktitajn.

Amikon en Peterburgo vi ne havas. Ĉiam vi estis ŝercemulo, kaj eĉ kontraŭ mi vi ne estis reteniĝema. Kiel vi
havus ĝuste tie amikon! Tion mi tute ne povas kredi.”

Rememoru do iom, patro”, diris Georgo, levis la patron de la brakseĝo kaj malvestis al li - kiom malforte li tie
staris - la negliĝon, “nun estos baldaŭ tri jaroj, de post mia amiko estis ĉe ni vizite. Mi memoras ankoraŭ, ke

vi ne speciale ŝatis lin. Almenaŭ dufoje mi forneis lin antaŭ vi, kvankam li sidis en mia ĉambro. Mi povis ja

sufiĉe bone kompreni vian malemon kontraŭ li, mia amiko havas siajn strangajn flankojn. Sed aliflanke vi

poste kun li sufiĉe bone interbabilis. Tiam mi estis tiom fiera, ke vi lin aŭskultis, kapjesis kaj demandis. Se vi

pripensos, vi certe memoros. Li rakontis tiam nekredeblajn historiojn pri la rusa revolucio. Kiel li ekzemple

vidis, dum komerca vojaĝo en Kievo, en tumulto pastron sur balkono, kiu tranĉis larĝan sangokrucon en la

platan manon, levis tiun manon kaj alvokis la amason. Vi mem ja plurfoje rerakontis tiun historion.”

Intertempe Georgo sukcesis residigi la patron kaj atenteme demeti al li la trikitan kalsonon, kiun li portis
super la tolan, same kiel la ŝtrumpetojn. Vidante la ne elstare puran tolaĵon, li riproĉis al si, esti neglektinta

la patron. Estus certe ankaŭ lia devo, zorgi pri la patra tolaĵo. Kun sia fianĉino li ankoraŭ ne eksplicite parolis

pri kiel aranĝi la estonton de la patro, ĉar ili neesprimite supozis, ke la patro restos sola en la malnova loĝejo.

Sed nun li senhezite kaj firme decidiĝis kunpreni la patron en sian estontan loĝejon. Ŝajnis ja, ĉe pli preciza

rigardo, kvazaŭ la prizorgo tie destinota al la patro - eble venus tro malfrue.

Surbrake li portis la patron enliten. Teruran senton li spertis, kiam dum tiuj kelkaj paŝoj al la lito li rimarkis, ke
ĉe lia brusto la patro ludis per lia horloĝa orĉeno. Ne tuj li povis lin enlitigi, tiom firme li sin tenis ĉe tiu

orĉeno.

Apenaŭ la patro estis tamen enlite, ĉio ŝajnis en plej bona ordo. Li mem kovris sin kaj poste tiris la kovrilon
kun aparta zorgo super la ŝultron. Ne malafable li supren regardis al Georgo.

Ĉu ne, vi jam memoras pri li?” demandis Georgo kaj kuraĝige al li kapjesetis.

Ĉu mi estas nun bone kovrita?” demandis la patro, kvazaŭ li ne povus rigardi, ĉu liaj piedoj estas bone
kovritaj.

Do, jam al vi plaĉas enlite”, diris Georgo kaj metis la kovraĵon pli bone ĉirkaŭ lin.

Ĉu mi estas bone kovrita?” ree demandis la patro kaj ŝajnis aparte atenti la respondon.

Estu nur trankvila, vi estas bone kovrita.”

Ne!” kriis la patro eĉ antaŭ la fino de la respondo, kaj reĵetis la kovrilon per tia forto ke ĝi por momento
dumfluge sin tute malvolvis, kaj staris rekte sur la lito. Nur unu manon li iomete tenis ĉe la plafono. “Vi

volis min kovri, tion mi scias, mia bubeto, sed kovrita ankoraŭ mi ne estas. Kaj eĉ se estas mia lasta forto -

sufiĉa por vi, tro por vi. Vian amikon mi konas bone. Tiu estus filo laŭ mia koro. Tial vi trompis lin la tutajn

jarojn. Kial alie? Ĉu vi kredas, ke mi ne ploris pro li? Pro tio do vi enŝlosas vin en via oficejo -  neniu ĝenu, la

ĉefo estas okupita - nur ke vi povu skribi viajn falsajn leteraĉojn al Ruslando. Sed feliĉe neniu bezonas

instrui la patron travidi la koron de la filo. Kiam vi nun pensis, ke vi estas dresinta lin, tiom dresinta, ke vi

povas eksidi sur lin per via postaĵo, kaj li ne moviĝas, tiam mia sinjoro filo sin decidis al edziĝo!”

Georgo supren rigardis al la patro - al timigilo. La Peterburga amiko, kiun la patro nun subite tiel bone konis,
lin kaptis, kiel neniam antaŭe. Li vidis lin perdita en la vasta Rusujo. Li vidis lin ĉe la pordo de la malplena,

prirabita magazeno. Li staris ankoraŭ tie, inter la ruinaĵoj de la bretaro, la disŝiritaj varoj kaj falantaj gastuboj.

Kial li ĝuste devis foriri tiom malproksimen!

Sed rigardu min!” vokis la patro, kaj Georgo kuris, preskaŭ distrite, por ĉion kapti, al la lito, sed haltis
duonvoje.

Ĉar ŝi levis la jupon”, la patro ekflutis, “ĉar ŝi levis la jupon, tiu abomena anserino”, kaj li levis, por tion
demonstri, sian ĉemizon tiome, ke oni vidis sur lia femuro la cikatron el la militaj jaroj, “ĉar ŝi levis la jupon

tiel kaj tiel kaj tiel, pro tio vi alkuris ŝin; kaj por ke vi povu senĝene per ŝi kontentigi vin, vi senhonorigis la

memoron de nia patrino, perfidis la amikon kaj ŝtopis la patron enliten, por ke li ne povu sin movi. Sed ĉu li

povas sin movi aŭ ne?”

Kaj li staris tute libere kaj ĵetmovis la gambojn. Li radiis pro inteligenteco.

Georgo staris enangule, plej eble malproksime de la patro. Antaŭ ioma tempo li firme decidis, ĉion zorge kaj
precize observi, por ke li ne povu iel, malrekte, de malantaŭe, de supre, esti surprizita. Nun li ree memoris la

delonge forgesitan decidon kaj ĝin reforgesis, kiel oni tiras tro mallongan fadenon tra pinglotruo.

Sed la amiko tamen ne estas perfidita!” kriis la patro, kaj lia skuata montrofingro konfirmis tion. “Mi estis lia
surloka reprezentanto.”

Komedianto!” krii Georgo ne povis sin deteni, tuj konsciis la damaĝon kaj mordis, nur tro malfrue - la okulojn
rigidiĝintaj - en sian langon tiom, ke li pro doloro kliniĝis.

Ja certe mi ludis komedion! Komedion! Bona vorto! Kia alia konsolo restis por la maljuna, vidviĝinta patro?
Diru - kaj dum la momento de la respondo estu ankoraŭ mia vivanta filo -, kio alia restis al mi, en mia

malantaŭa ĉambro, persekutata de la malfidela personaro, ĝisoste maljuna? Kaj mia filo trairis la mondon

jubile, kontraktis negocojn de mi preparitajn, transkapiĝis pro plezuro kaj deiris de sia patro kun la fermita

vizaĝo de honestulo! Ĉu vi kredas, ke mi ne amis vin, mi, de kiu vi eliris?”

Nun li antaŭen kliniĝos”, pensis Georgo, “se li falus kaj frakasiĝus!” Tiu vorto trasiblis lian kapon.

La patro sin antaŭen klinis, sed ne falis. Ĉar Georgo ne alproksimiĝis, kion li estis atendinta, li rektigis sin.

Restu, kie vi estas, mi vin ne bezonas! Vi pensas, ke vi havas ankoraŭ la forton por veni ĉi tien kaj ke vi nur
vin retenas, ĉar tiel vi volas. Ne eraru pri vi mem! Mi estas eĉ nun ankoraŭ la multe pli forta. Sole mi eble

estus devinta cedi, sed via patrino aldonis al mi sian forton, kun via amiko mi majeste ligis min, vian

klientaron mi havas tie ĉi en la poŝo!”

Eĉ en ĉemizo li havas poŝojn!” diris al si Georgo kaj kredis, ke li povos lin per tiu rimarkigo ridindigi antaŭ la
tuta mondo. Nur dum momento li pensis tion, ĉar ĉiam li forgesis ĉion.

Provu nur alkroĉi vin ĉe via fianĉino kaj tiel veni al mi renkonte! Mi balaos ŝin for de via flanko, vi eĉ ne
komprenos, kiel!”

Georgo grimacis kvazaŭ li tion ne kredus. La patro nur kapjesis al la angulo de Georgo, tiel certigante la
veron de kion li diris.

Kiom do vi amuzis min hodiaŭ, kiam vi venis kaj demandis, ĉu vi skribu al via amiko pri la fianĉiĝo. Li scias
do ĉion, stulta knabo, li scias do ĉion! Mi skribis al li, ĉar vi forgesis al mi forpreni la skribpaperon. Tial li jam

de jaroj ne plu venas, li scias ja ĉion centfoje pli bone ol vi mem, viajn leterojn li disĉifas nelegitaj en la

maldekstra mano, dum li tenas en la dekstra antaŭ si miajn leterojn por legado!”

Sian brakon li triumfe svingis super la kapo. “Li scias ĉion milfoje pli bone!” kriis li.

Dekmilfoje!” diris Georgo, por priridi la patron, sed jam enbuŝe la vorto ricevis mortseriozan sonon.

Jam de jaroj mi atendas, ke vi venu kun tiu demando! Ĉu vi kredas, ke mi ne legas gazetojn? Jen!” kaj li ĵetis al
Georgo ĵurnalfolion, kiu iel estis kunportita enliten. Malnova ĵurnalo, kun nomo al Georgo jam tute nekonata.

Kiom longe vi hezitis, antaŭ ol maturiĝi! La patrino devis morti, ŝi ne povis ĝisvivi la ĝojotagon; la amiko
pereas en sia Ruslando, jam antaŭ tri jaroj li estis tiom flava, kvazaŭ por forĵeti; kaj mi, vi vidas ja, kiel statas

pri mi. Por tio vi havas ja okulojn!”

Do vi spionis min!” kriis Georgo.

Kompate la patro diris, kvazaŭ pri detalaĵo: “Tion vi volis verŝajne diri pli frue. Nun ĝi ja tute ne plu taŭgas.”

Kaj pli laŭte: “Nun vi scias ja, kio ekzistis ankaŭ krom vi, ĝis nun vi sciis nur pri vi! Senkulpa infano vi ja vere
estis, sed pli vere vi estis diableca homo! - Kaj tial sciu: Mi kondamnas vin nun al morto je drono!”

Georgo sentis sin elpelata el la ĉambro; la falbruon, kun kiu malantaŭ li la patro falis sur la liton, li ankoraŭ
enorele kunportis. Sur la ŝtuparo, super kies ŝtupojn li rapidis kvazaŭ super dekliva ebeno, li koliziis kun sia

servistino supreniĝanta por ordigi la loĝejon post la nokto. “Jesu'!” ŝi kriis kaj per antaŭtuko kovris la vizaĝon,

sed li estis jam for. Tra la dompordo li saltis, trans la straton, al la akvo li estis pelata. Jam li tenis firme la

parapeton, kiel malsateganto la nutraĵon. Li svingis sin transen, kiel la elstara gimnasto, kiu li estis dum sia

juneco, je la fiero de siaj gepatroj. Ankoraŭ li tenis sin per manoj malfortiĝantaj, ekvidis inter la parapetaj

stangoj aŭtomobilan omnibuson, kiu facile superbruos lian falon, kriis mallaŭte: “Karaj gepatroj, mi do ĉiam

amis vin”, kaj lasis sin defali.

Dum tiu momento okazis sur la ponto vere senfina trafiko.

Kopirajto pri la traduko ©1999

Notoj

1. Gramatika ĝusteco postulus tie la kondicionalon: fermus. Sed ankaŭ en la germana originalo! La aŭtoro videble volas per
 indikativo emfazi la “ĝisindikativan” realecon, firmecon de la Georga decidemo.Konsilojn por plibonigi la tradukon bv. ĉi-tien: vlutermano@free.fr

reen al Kafko

hejmpaĝen

Franco Kafko: La verdikto
traduko el la jaro 1991

1991.08.21; 1991.04.24

reviziita la 16-an de decembro 1999
Lastaj ŝanĝoj 2004-10-31 laŭ instigoj de la literatura rondo de Skövde Esperantoklubb sub gvido de s-ino Hilgon Frisk kaj laŭ protokolo de s-ro Karl-Gustaf Gustafsson de la 1a de oktobro 2004.