Sonĝo

Jozefo K. sonĝis:

Estis bela tago kaj K. volis promeni. Sed apenaŭ li faris du paŝojn, li estis jam en la tombejo. Tie estis tre arte faritaj, nepraktike volvitaj vojoj, sed li glitis sur tia vojo kiel sur torenta akvo en neskueble ŝveba pozicio. Jam de malproksime li atentis freŝe fositan tombomonteton, ĉe kiu li volis halti. Tiu tombomonteto efikis sur lin preskaŭ deloge kaj li kredis, ne sufiĉe rapide povi alveni tie. Sed kelkfoje li apenaŭ vidis la tombomonteton, ĝi estis al li kovrita da flagoj, kies tukoj volviĝis kaj kun granda forto interfrapiĝis; oni ne vidis la flagoportistojn, sed estis, kvazaŭ regus tie multa jubilado.

Dum li ankoraŭ tenis la rigardon malproksimen, li subite vidis la saman tombomonteton apud si ĉe la vojo, eĉ preskaŭ jam malantaŭ si. Urĝe li saltis en la herbaron. Ĉar la vojo sub lia desaltanta piedo pluen rapidegis, li ŝanceliĝis kaj falis ĝuste antaŭ la tombomonteto sur la genuojn. Du viroj staris malantaŭ la tombo kaj tenis inter si tomboŝtonon en la aero; apenaŭ K. estis aperinta, kiam ili puŝis la ŝtonon en la teron, kaj ĝi staris kvazaŭ firme masonita. Tuj elpaŝis el arbustaro tria viro, kiun K. tuj rekonis kiel artiston. Li estis vestita nur per pantalono kaj malbone butonita ĉemizo; sur la kapo li havis veluran ĉapon; enmane li tenis ordinaran krajonon, per kiu li jam proksimiĝante skribis figurojn en la aero.

Per tiu krajono li nun komencis supre sur la ŝtono; la ŝtono estis tre alta, li ne bezonis sin klini, tamen li devis sin antaŭenstreĉi, ĉar la tombomonteto, sur kiun li ne volis treti, lin disigis de la ŝtono. Li staris do sur la piedpintoj kaj sin apogis per la maldekstra mano sur la ŝtonsurfaco. Per aparte lerta manipulado li sukcesis per ordinara krajono skribi orliterojn; li skribis: "Ĉi tie ripozas -" Ĉiu litero aperis pura kaj bela, profunde enĉizita kaj en perfekta oro. Skribinte la tri vortojn, li retrorigardis al K.; K., kiu tre avidis la daŭrigon de la skribo, apenaŭ atentis la viron, sed rigardis nur la ŝtonon. Efektive la viro estis pluskribonta, sed li ne povis, io malhelpis, li deprenis la krajonon kaj ree returniĝis al K. Nun ankaŭ K. rigardis la artiston kaj rimarkis, ke tiu estis en granda embaraso, sed nekapabla diri kaŭzon de tio. Lia tuta antaŭa gajeco estis for. Per tio ankaŭ K. embarasiĝis; ili interŝanĝis senhelpajn rigardojn; temis pri aĉa miskompreno, kiun neniu povis solvi. Mistempe nun ankaŭ sonorileto ektintis de la tombeja kapelo, sed la artisto gestumis per levita mano, kaj ĝi ĉesis. Post iom ĝi rekomencis; ĉi-foje tute mallaŭte kaj, sen aparta instigo, tuj ĉesanta, kvazaŭ ĝi volus nur kontroli sian sonon. K. estis senkonsola pri la situo de la artisto, li ekploris kaj singultis longe en la antaŭmetita mano. La artisto atendis, ĝis K. trankviliĝis, kaj poste, eltrovante alian eliron, decidis pluskribi. La unua eta streko, kiun li faris, estis por K. liberiĝo, sed la artisto atingis ĝin evidente nur malgraŭ eksterordinara kontraŭstaro; krome, la skribo ne plu estis tiom bela, precipe ŝajnis manki da oro, la streko tiriĝis pala kaj malcerta, la litero nur fariĝis tre granda. Estis J, preskaŭ ĝi jam kompletiĝis, tiam la artisto kolere stamfis per la piedo en la tombomonteton, tiel ke la tero ĉirkaŭe alten flugis en la aeron. Fine lin komprenis K.; por peti lian pardonon, ne plu estis tempo; per ĉiuj fingroj li fosis en la teron, kiu preskaŭ neniel rezistis; ĉio ŝajnis pretigita; nur por la ŝajno maldika tertavolo estis metita; tuj malantaŭ ĝi per krutaj vandoj malfermiĝis granda truo, en kiun K., per milda fluo turnita sur la dorson, malaperis. Sed dum li sube, kun la kapo en la nuko ankoraŭ rekta, jam estis akceptata de la nepenetrebla profundo, supre lia nomo fulmis per imponaj ornamaĵoj super la ŝtonon.

Ravite de tiu vido, li vekiĝis.


Kopirajto pri la traduko © 2000


 

reen al Kafko