Franco Kafko

III. La rakontoj postlasitaj

5. La ponto

Mi estis rigida kaj malvarma, mi estis ponto, super abismo mi kuŝis. Ĉi-flanke la piendpintoj,
aliflanke la manoj estis enboritaj, en dispecetiĝantan argilon mi estis min morde fiksiĝinta. La
baskoj de mia jako flirtis je miaj flankoj. En la profundo bruis la glacia trutorojo. Neniu turisto
vojeraris al tiu ĉi senvoja altaĵo, la ponto ankoraŭ ne estis markita en la mapoj. - Tiel mi kuŝis
kaj atendis; mi devis atendi. Sen disfali neniu jam muntita ponto povas ĉesi esti ponto.

Foje vesperiĝis - ĉu estis la unua, ĉu la mila vespero, mi ne scias, - miaj pensoj iris ĉiam en
konfuzo kaj ĉiam enronde. Preskaŭ vespere, en somero, pli profunde murmuris la rojo, jen mi
aŭdis virpaŝon! Al mi, al mi. - Streĉu vin, ponto, estu en bona stato, senparapeta trabo, tenu
la al vi konfiditon. La malcertecon de lia paŝo kompensu senrimarke, sed se li ŝanceliĝas,
tiam rekonigu vin kaj kiel montodio ĵetegu lin teren.

Li venis, per la ferpinto de sia bastono li prifrapis min, poste li levis per ĝi miajn baskojn kaj
ordigis ilin sur mi. En mian dikfaskan hararon li enigis la pinton kaj lasis ĝin - verŝajne sovaĝe
ĉirkaŭrigardante - longe kuŝi en ĝi. Sed jen - ĝuste mi revis post li tra mont' kaj val' - li
sursaltis min ambaŭpiede meze sur la ventron. Mi ektremis pro sovaĝa doloro, tute senscia.
Kiu li estis? Ĉu infano? Ĉu sonĝo? Bandito? Neniiganto? Kaj mi turnis min por vidi lin. - Ponto
turnas sin! Ankoraŭ mi estis ne finturninta, mi jam falegis, mi falegis, kaj jam mi estis disŝirita
kaj trapikita de la pintigitaj ŝtonetoj, kiuj min ĉiam tiel pace algapintis el la torenta akvo.

6. La ĉasisto Graĥo

Du knaboj sidis sur kajmuro ludante per ĵetkuboj. Viro legis gazeton sur la ŝtupoj de monumento ombre de
la sabrosvinga heroo. Knabino ĉepute plenigis kuvon per akvo. Fruktovendisto kuŝis apud sia varo kaj
rigardis al la lago. Funde de gastejo oni vidis tra la malplenaj pordo kaj fenestrotruoj du virojn ĉe vino. La
mastro sidis antaŭe ĉe tablo, dormetante. Barko ŝvebis silente, kvazaŭ portata super la akvo, en la
haveneton. Viro blukitela albordiĝis kaj tiris la ŝnuregojn tra la ringoj. Du aliaj viroj en malhelaj jakoj kun
arĝentaj butonoj portis malantaŭ la barkestro homportilon, sur kiu kuŝis, sub granda, flordesegnita silkotuko,
sendube homo.

Sur la kajo neniu interesiĝis pri la alvenintoj, eĉ kiam ili demetis la portilon por atendi la barkestron, kiu
ankoraŭ laboris ĉe la ŝnuregoj, neniu alpaŝis, neniu direktis demandon al ili, neniu rigardis ilin iom atente.

La estro ankoraŭ iom retenatis de virino, kiu kun infano ĉebruste, hararo malplektita, nun montriĝis sur la
ferdeko. Poste li venis, montris al flaveta duetaĝa domo, kiu rekte leviĝis maldekstre proksime de la akvo; la
portistoj reprenis la ŝarĝon kaj portis ĝin tra la malalta, sed el maldikaj kolonoj konsista pordego. Knabeto
malfermis fenestron, lastmomente rimarkis, kiel la taĉmento malaperis endomen, kaj urĝe refermis la
fenestron. Ankaŭ la pordego nun estis fermata, ĝi estis el nigra kverkoligno zorge kunigita. Kolombaro, ĝis
nun ĉirkaŭfluginta la sonorilturon, nun malleviĝis kaj eksidis antaŭ la domo. Kvazaŭ en la domo estus
konservata ilia nutraĵo, la kolomboj kolektiĝis antaŭ la pordego. Iu supren flugis ĝis la unua etaĝo kaj bekis al
la fenestrovitro. Estis helkoloraj, bone prizorgataj, viglaj bestoj. Grandsvinge la barkulino ĵetis al ili grajnojn,
kiujn ili forbekis, kaj poste ili transflugis al la virino.

Viro kun cilindra ĉapelo funebre randita venis malsupren tra iu el la mallarĝaj, tre deklivaj stratetoj. Li
ĉirkaŭrigardis atente, ĉio afliktis lin, la aspekto de koto enangula grimacigis lin. Sur la ŝtupoj de la
monumento kuŝis fruktoŝeloj, preterirante li deŝovis ilin per sia bastono. Li frapis ĉe la salona pordo
prenante la cilindran ĉapelon en sia nigre gantita dekstra mano. Oni tuj malfermis al li, eble kvindek knabetoj
formis spaliron en la longa koridoro kaj klinis sin.

La barkestro desupris la ŝtuparon, salutis la sinjoron, kondukis lin supren, en la unua etaĝo li ĉirkaŭpaŝis
kun li la korton ĉirkaŭitan de leĝere konstruitaj, graciaj balkonloĝioj; kaj ambaŭ enpaŝis, dum la knaboj
postpremiĝis je deca distanco, en malvarmetan grandan ĉambron je la malantaŭa flanko de la domo, fronte
al kiu videblis ne plu domo, sed nur nuda, grize nigra rokflanko. La portistoj estis okupitaj starigante, je la
kapo de la homportilo, kelkajn longajn kandelojn kaj ekbruligante ilin, sed lumo per tio ne fariĝis; fakte nur la
antaŭe ripozantaj ombroj estis ekpelataj kaj flagris sur la vandoj. La tuko de la portilo estis refaldita. Kuŝis
tie viro kun sovaĝe interkreskintaj hararo kaj barbo, bruniĝinta haŭto, similante iom al ĉasisto. Li kuŝis
senmove, ŝajne senspire, la okulojn fermitaj, tamen indikis nur la etoso, ke temis eble pri mortinto.

La sinjoro alpaŝis la portilon, metis manon sur la frunton de la kuŝanto, poste genuiĝis kaj preĝis. La
barkestro signis al la portistoj, ke ili forlasu la ĉambron, ili eliris, forpelis la knabojn, kiuj ekstere estis
kolektiĝintaj, kaj fermis la pordon. Al la sinjoro tamen ŝajnis eĉ tiu silento ankoraŭ ne sufiĉa, li alrigardis la
barkestron, tiu komprenis kaj iris tra flanka pordo en la apudan ĉambron. Tuj la viro sur la portilo malfermis la
okulojn, direktis kun dolora rideto sian vizaĝon al la sinjoro kaj diris: "Kiu vi estas?" - La sinjoro leviĝis sen ia
miro el sia genuado kaj respondis: "La urbestro de Rivo."

La viro surportila kapjesis, montris per malforte streĉita brako al seĝo kaj diris, post kiam la urbestro sekvis
lian inviton: "Tion mi ja sciis, sinjoro urbestro, sed en la unua momento mi ĉiam ĉion forgesis, ĉio ĉe mi
rondiras kaj estas pli bone, ke mi demandu, eĉ se mi ĉion scias. Ankaŭ vi scias certe, ke mi estas la ĉasisto
Graĥo."

"Certe", diris la urbestro. "Hodiaŭ dumnokte vi estis al mi anoncata. Ni dormis delonge. Tiam, ĉirkaŭ
noktomezo, mia edzino kriis: "Salvatoro", - tiel mi nomiĝas - "vidu la kolombon ĉe la fenestro!" Vere estis
kolombo, sed granda kiel koko. ĝi flugis al mia orelo kaj diris: "Morgaŭ venos la morta ĉasisto Graĥo,
akceptu lin nome de la urbo."

La ĉasisto kapjesis kaj tiris la langopinton tra la lipoj: "Jes, la kolomboj antaŭflugas min. Sed ĉu vi kredas,
sinjoro urbestro, ke mi devas resti en Rivo?"

"Tion mi ankoraŭ ne povas diri", respondis la urbestro. "Ĉu vi estas morta?"

"Jes", diris la ĉasisto, "kiel vi vidas. Antaŭ multaj jaroj, sed temas certe pri multegaj jaroj, mi falegis en la
Nigra Arbaro - tio estas en Germanujo - de roko, kiam mi persekutis ĉamon. De tiam mi estas morta."

"Tamen vi ankoraŭ ja vivas", diris la urbestro.

"Certagrade", diris la ĉasisto, "certagrade mi ankaŭ vivas. Mia mortboato mistrafis la vojaĝon, misa turno de
la stirilo, momento de stirista malatento kaŭzata de mia mire bela hejmlando, mi ne scias, kio ĝi estis; nur
tion mi scias, ke mi restis surtera kaj ke mia boato de tiam traveturas la terajn akvojn. Tiel vojaĝas mi, kiu
volis vivi nur en mia montaro, postmorte tra ĉiuj landoj de la tero."

"Kaj ĉu vi neniom partoprenas la transejon?" demandis la urbestro kun sulkigita frunto.

"Mi estas", respondis la ĉasisto, "ĉiam sur la granda ŝtuparo, kiu kondukas supren. Sur tiu senfina vasta
ŝtuparego mi vagadas, iam supre, iam sube, iam dekstre, iam maldekstre, ĉiam move. La ĉasisto fariĝis
papilio. Ne ridu." "Mi ne ridas", protestis la urbestro.

"Tre kompreneme", diris la ĉasisto. "Ĉiam mi estas mova. Sed kiam mi prenas la plej grandan impeton kaj
supre jam lumas al mi la pordego, mi vekiĝas en mia malnova, en iu tera akvo tede retenata boato. La ĉefa
eraro de mia iama morto ĉirkaŭridaĉas min en mia kajuto. Julia, la edzino de la boatestro, frapas kaj
alportas por mi al mia portilo la matentrinkaĵon de tiu lando, kies marbordon ni ĝuste privelas. Mi kuŝas sur
ligna kuŝejo, havas - ne estas plezuro rigardi min - malpuran mortĉemizon; hararo kaj barbo, griza kaj nigra,
interplektiĝas neordigeble, miaj gamboj estas kovritaj per granda, silka, flordesegnita, longfranĝa virina tuko.
Ĉe mia kapo staras preĝeja kandelo kaj lumas por mi. Ĉe la vidalvida vando estas bildeto, evidente
boŝmano, kiu celas al mi per lanco kaj laŭeble sin kovras per majeste pentrita ŝildo. Oni renkontas surŝipe
diversajn stultajn figuraĵojn, sed tiu estas el inter la plej stultaj. Krom tio mia ligna kaĝo estas tute malplena.
Tra luko de la flankvando venas la varma aero de la suda nokto, kaj mi aŭdas la akvon bati al la malnova
barko.

Tie mi kuŝas de la tempo, kiam mi, ankoraŭ vivanta ĉasisto Graĥo, hejme en la Nigra Arbaro, persekutis
ĉamon kaj falegis. Ĉio iris laŭorde. Mi persekutis, falegis, elsangis en abismo, estis morta, kaj tiu ĉi barko
devis min porti en la transejon. Mi memoras ankoraŭ, kiom gaje mi sternis min sur tiu ĉi tabulkuŝejo la unuan
fojon. Neniam la montoj aŭdis de mi tian kantadon kiel tiuj kvar vandoj tiam ankoraŭ krepuskaj.

Mi vivis volonte kaj volonte mortis; feliĉa mi ĵetis, antaŭ ol albordiĝi, la fatras-pakaĵon konsistanta el skatolo,
sako, ĉaspafilo, antaŭ mi suben, kiun mi ĉiam estis fiere portinta, kaj en la mortĉemizon mi glitis kiel knabino
en edziĝfestan robon. Tie mi kuŝis kaj atendis. Poste okazis la katastrofo."

"Malbona sorto", diris la urbestro kun defende levita mano. "Kaj ĉu pri tio vi neniom kulpas?"

"Neniom", diris la ĉasisto, "mi estis ĉasisto, ĉu tio vere estas kulpo? Postenigita mi estis kiel ĉasisto en la
Nigra Arbaro, kie tiam ankoraŭ ekzistis lupoj. Mi embuskis, pafis, trafis, senfeligis, ĉu tio estas kulpo? Mia
laboro estis benata. "La granda ĉasisto de la Nigra Arbaro" mi estis nomata. Ĉu tio estas kulpo?"

"Mi ne estas destinita por decidi tion", diris la urbestro, "sed ŝajnas ankaŭ al mi nenia kulpo en tio. Sed kiu
do kulpas?"

"La boatestro", diris la ĉasisto. "Neniu legos, kion mi ĉi tie skribas, neniu venos por helpi min; se estus
starigita la tasko helpi al mi, tiam ĉiuj pordoj de ĉiuj domoj restus fermitaj, ĉiuj fenestroj fermitaj, ĉiuj kuŝas
enlite, la kovrilojn ŝovitaj sur la kapon, tranoktejo la tuta tero. Tio havas bonan sencon, ĉar neniu scias pri
mi, kaj se li pri mi scius, li tamen ne scius mian restadejon, kaj se li scius mian restadejon, li tamen ne scius
min tie reteni, li ne scius kiel helpi min. La penso, voli helpi min, estas malsano kuracenda enlite.

Tion mi scias kaj do ne krias por alvoki helpon, eĉ se mi dum momentoj - nesinrega kia mi estas, ekzemple
ĝuste nun - tre forte pensas pri tio. Sed ŝajnas sufiĉe por forpeli tiajn pensojn, se mi ĉirkaŭrigardas kaj
konsciiĝas, kie mi estas kaj - tion mi certe rajtas aserti - de jarcentoj loĝas.

"Eksterordinare", diris la urbestro, "eksterordinare. Kaj ĉu vi nun intencas resti ĉe ni en Rivo?"

"Mi ne intencas", diris la ĉasisto ridete kaj metis, por kompensi la sarkasmon, la manon sur la genuon de la
urbestro. "Mi estas ĉi tie, mi ne scias pli, mi ne povas fari pli. Mia boato estas senstira, ĝi velas laŭ la vento,
kiu blovas en la plej malsupraj regionoj de la morto."
 
 

10 Bastardo

Mi havas strangan beston, duone katido, duone ŝafido. Ĝi estas heredita el la posedaĵo de
mia patro. Sed ĝi vere evoluis nur en mia tempo, antaŭe ĝi estis multe pli ŝafido ol katido. Sed
nun ĝi havas de ambaŭ same multe. De la kato kapon kaj ungegojn, de la ŝafo grandon kaj
figuron; de ambaŭ la okulojn, flagrajn kaj sovaĝajn, la felhararon, mole stretan, la movojn
samtempe saltajn kaj ŝtelirajn. En la sunbrilo sur la fenestrobreto ĝi fariĝas ronda kaj
ronronas, sur la herbejo ĝi kuras kvazaŭ freneze kaj estas apenaŭ kaptebla. Antaŭ katoj ĝi
fuĝas, ŝafidojn ĝi celas ataki. Dum lunnokto la tegmenta defluilo estas ĝia plej ŝatata vojo,
miaŭi ĝi ne povas kaj ratojn ĝi abomenas. Apud la kokinejo ĝi povas kuŝi dum horoj inside,
sed neniam ĝi profitis okazon murdi.

Mi nutras ĝin per dolĉa lakto, plej taŭga por ĝi. Per longaj glutoj ĝi ensuĉas ĝin tra siaj
rabobestaj dentoj. Kompreneble estas granda spektaklo por la infanoj. Dimanĉmatene estas
vizitohoro. Mi havas la besteton sur la genuoj kaj la infanoj de la tuta najbareco ĉirkaŭstaras
min.

Oni faras la plej mirigajn demandojn, kiujn respondi neniu kapablas: Kial do ekzistas tia
besto, kial ĝin havas ĝuste mi, ĉu antaŭ ĝi jam ekzistis tia besto kaj kia ĝi estos post sia
morto, ĉu ĝi sentas sin soleca, kial ĝi ne havas idojn, kiel ĝi nomiĝas, kaj tiel plu.

Mi ne klopodas respondi, sed limigas min sen pliaj klarigoj montri tion, kion mi havas. Fojfoje
la infanoj venigas kun si katojn, foje ili eĉ venigis du ŝafidojn. Sed male al iliaj atendoj ne
okazis scenoj de rekono. La bestoj rigardis unu la alian trankvile el bestokuloj kaj evidente
akceptis reciproke ilian estadon kiel dian fakton.

Sur miaj genuoj la besto konas nek timon nek persekutemon. Al mi alpremiĝinte ĝi fartas plej
bone. Ĝi tenas sin al la familio, kiu kreskigis ĝin. Tio certe ne estas ia eksterordinara fideleco,
sed la ĝusta instinkto de besto, kiu havas sur tero ja sennombrajn alparencitojn, sed eble eĉ
ne unu samsangulon, pro kio la protekto, kiun ĝi trovis ĉe mi, estas al ĝi sankta.

Fojfoje mi devas ridi, kiam ĝi ĉirkaŭflaretas min, traserpentumas inter miaj gamboj kaj tute ne
estas separebla de mi. Ne sufiĉe ke ĝi estas ŝafido kaj kato, ĝi preskaŭ celas esti plie ankaŭ
hundo. - Iam, kiam mi, kiel povas okazi al ĉiu, en miaj negocoj kaj en ĉio kunrilata mi ne plu
povis trovi eliron, volis ĉion lasi disfali kaj en tia mensostato hejme kuŝis en balancoseĝo, la
beston surgenue, tiam gutis, kiam mi hazarde rigardis malsupren, de ĝiaj gigantaj lipharegoj
larmoj. - Ĉu estis miaj, ĉu ĝiaj? - Ĉu tiu kato kun ŝafidanimo havis ankaŭ hompretendon? - Mi
heredis ne multon de mia patro, sed tiu heredaĵo ne devas honti.

Ĝi havas en si ambaŭajn viglecojn, tiun de la kato kaj tiun de la ŝafido, spite al
ilia malsamenco. Tial ĝi sentas sian haŭton tro malvasta. - Foje ĝi saltas sur la fotelon apud
mi, apogas sin per siaj antaŭgamboj kontraŭ mia ŝultro kaj tenas sian muzelon al mia orelo.
Estas, kvazaŭ ĝi dirus ion al mi, kaj fakte ĝi poste klinas sin antaŭen, min rigardante en la
vizaĝon, por observi la impreson, kiun faris al mi la komunikaĵo. Kaj por esti kompleza, mi
faras, kvazaŭ mi estus ion kompreninta, kaj kapjesas. - Tiam ĝi desaltas sur la plankon kaj
dancetas.

Eble por tiu besto la tranĉilo de buĉisto estus liberiĝo, sed tiun mi devas rifuzi al ĝi kiel al
heredaĵo. Ĝi devas do atendi, ĝis kiam ĝia spiro ĉesas de si mem, kvankam fojfoje ĝi rigardas
min el saĝaj hom-okuloj, kiuj invitas al saĝa faro.
 

11. Banala konfuzo

Banala okazo: ĝia elteno banala konfuzo. A estas kontraktonta kun B el H pri grava negoco. Li iras por
prepara interkonsiliĝo al H, faras la vojon alen kaj reen dum po dek minutoj kaj hejme sin gloras pri tiu
aparta rapido. La venontan tagon li ree iras al H, ĉi-foje por la definitiva kontrakto. Ĉar tiu antaŭvideble
bezonas plurajn horojn, A foriras matene tre frue. Sed kvankam ĉiuj flankaj kondiĉoj, almenaŭ laŭ A-a
opinio, estas precize la samaj kiaj la antaŭan tagon, li bezonas ĉi-foje por la vojo al H dek horojn. Kiam li
laciĝinte alvenas tie vespere, oni diras al li, ke B, kolera pro la A-a foresto, antaŭ duona horo iris al A en lian
vilaĝon, kaj ke ili verdire devus esti renkontiĝintaj survoje. Oni konsilas al A atendi. Sed A, timante pro la
negoco, tuj survojiĝas kaj rapidas hejmen.

Ĉi-foje li faras la vojon, sen aparte atenti pri tio, vere dum momento. Hejme li ekscias, ke B venis tuj frue
- tuj post la foriro de A; ke li eĉ renkontis A-n en la doma pordego, lin memorigante pri la negoco, sed ke A
diris, ke li nun ne havas tempon, ke li devas urĝe foriri.

Malgraŭ tiu nekomprenebla konduto de A tamen B restis por atendi A-n. Li ja ofte jam demandis, ĉu A
ankoraŭ ne revenis, sed ke troviĝas ankoraŭ supre en la ĉambro de A. Feliĉa pri tio, ankoraŭ povi paroli kun
B kaj klarigi al li ĉion, A suprenkuras la ŝtuparon. Jam li estas preskaŭ supre, tiam li stumblas, eksuferas
trostreĉon de la tendeno, kaj preskaŭ senkonscia pro doloro, nekapabla eĉ krii, nur hurletante en la mallumo
li aŭdas, kiel B - malklare ĉu en granda distanco aŭ tuj apud li - kolerege malsupren stamfas la ŝtuparon kaj
definitive malaperas.

 

12. La vero pri Sanĉo Panso

Sanĉo Panso, viro libera, sekvis egalanime eble pro certa respondeco-sento, Donkiĥoton ĉe liaj
migradoj kaj de tio havis grandan kaj utilan okupiĝon ĝis sia fino.
 
 

14. Prometeo

 Pri Prometeo raportas kvar legendoj: Laŭ la unua, ĉar li perfidintis la diojn al la
homoj, li estis alforĝita al Kaŭkazo, kaj la dioj sendis aglojn, kiuj manĝadis de lia ĉiam
kreskanta hepato.
 Laŭ la dua, Prometeo en sia doloro sin premis antaŭ la hakantaj bekoj ĉiam pli
profunde en la rokon, ĝis li unuiĝis kun ĝi.
 Laŭ la tria, en la jarmiloj lia perfido estis forgesata, la dioj forgesis, la agloj, li mem.
 Laŭ la kvara, oni tediĝis je la senkaŭziĝinto. La dioj tediĝis, la agloj tediĝis, la vundo
tede fermiĝis.
 Restis la neklarigebla rokmontaro. - La legendo provas klarigi la neklarigeblon. Ĉar
ĝi devenas el verobazo, ĝi devige finiĝos en la neklarigeblo.
 

(Noto pri la estiĝo: Sub la dato 17-an [de januaro 1918; supozeble temas en realo pri la
16-a] Kafko skribis en sia kajero tiun tekston sen titolo, al kiu Max Brod donis la titolon kaj al
kiu li ankaŭ faris ŝanĝon: La komencan frazon li metis al la fino. La originala fino estis do
"Restis la neklarigebla rokmontaro".)
 

20. Pri la demando de la leĝoj

Niaj leĝoj ne estas ĝenerale konataj, ili estas sekreto de la malgranda nobelgrupo, kiu
regas nin. Ni estas konvinkitaj, ke tiuj malnovaj leĝoj estas skrupule obeataj, sed esti regata
de leĝoj, kiujn oni ne konas, estas tamen io ekstreme turmenta. Ĉe tio mi ne pensas pri la
diversaj interpreteblecoj kaj la malavantaĝoj sekvantaj el tio, ke nur unuopuloj kaj ne la tuta
popolo rajtas partopreni en la interpretado. Tiuj malavantaĝoj estas eble tute ne tre grandaj.
La leĝoj estas ja tiom praaj, jarcentoj laboris pri ilia interpretado, ankaŭ tiu interpreto certe jam
fariĝis leĝo, la eblaj liberecoj ĉe interpreto daŭre ekzistas, sed estas tre limigitaj. Krome, la
nobelaro havas evidente neniun kaŭzon, ĉe la interpretado sin lasi influi de sia propra
intereso malfavore al ni, ĉar la leĝoj estis ja dekomence determinitaj por la nobelaro, la
nobelaro staras ekster la leĝo, kaj ĝuste pro tio la leĝo ŝajnas sin doninta elklude en la
manojn de la nobelaro. En tio kuŝas kompreneble saĝo - kiu pridubus la saĝon de la praaj
leĝoj? -, sed ĝuste ankaŭ turmento por ni, verŝajne tio estas neevitebla.
 Cetere, ankaŭ tiuj ŝajnleĝoj povas esti nur supozataj. Estas tradicio, ke ili ekzistas
kaj estas konfiditaj kiel sekreto al la nobelaro, sed pli ol praa kaj pro ĝia praeco kredinda
tradicio ĝi ne estas kaj ne povas esti pli, ĉar la karaktero de tiuj leĝoj postulas ankaŭ, ke ilia
ekzisto restu sekreta. Sed se ni en la popolo de plej praaj tempoj atente observas la agojn de
la nobelaro, posedas notojn de niaj pragepatroj pri tio, daŭrigis ilin skrupule kaj kredas ekkoni
en la sennombraj faktoj certajn gvidliniojn, el kiuj konkludeblas al tiu aŭ alia historia destino,
kaj se ni laŭ tiuj plej skrupule skribitaj kaj ordigitaj konkludoj provas por la nuno kaj la
estonteco nin iom aranĝi - tiam ĉio tio estas malcerta kaj eble nur ludo de la racio, ĉar tiuj
leĝoj, kiujn ni ĉi tie provas diveni, eble tute ne ekzistas. Ekzistas malgranda partio havanta
vere tiun opinion kaj provanta pruvi ke, se ekzistas leĝo, ĝi povas nur teksti: Kion la nobelaro
faras, estas leĝo. Tiu partio vidas nur arbitraĵojn de la nobelaro kaj rifuzas la popoltradicion,
kiu iliaopinie alportas nur malmultan utilon, sed plej ofte gravan malutilon, ĉar ĝi donas al la
popolo, frunte al la venontaj okazaĵoj, falsan, trompan, al facilanimeco kondukantan
sekurecon. Tiu malutilo ne estas kontestebla, sed la plimultego de nia popolo vidas ties
kaŭzon en tio, ke la tradicio ankoraŭ delonge ne sufiĉas, ke endas do ankoraŭ multe pli
esplori pri ĝi kaj ke, estas vere, ankaŭ ĝia materialo, kiom giganta ĝi aspektu, estas ankoraŭ
multe tro malgranda kaj ke devas pasi ankoraŭ jarcentoj, antaŭ ol ĝi sufiĉos. La por la nuno
malserenan perspektivon heligas nur la kredo, ke iam venos la tempo, kiam la tradicio kaj ĝia
esplorado kvazaŭ ekspire faros la finan punkton, kiam ĉio klariĝintos, la leĝo apartenos nur al
la popolo kaj la nobelaro malaperos. Tio estas dirata ne kun malamo kontraŭ la nobelaro, tute
ne kaj de neniu. Prefere ni malamas nin mem, ĉar ni ankoraŭ ne povas esti indigataj je la
leĝo. Kaj esence pro tio, tiu en certa senco ja loga partio, kiu ne kredas je vera leĝo, restis
tiom malgranda, ĉar ankaŭ ĝi plene agnoskas la nobelaron kaj ties persistorajton.
 Oni povas tion esprimi envere nur per speco de kontraŭdiro: Partio malagnoskanta
apud la kredon je la leĝoj ankaŭ la nobelaron, tuj havus malantaŭ si la tutan popolon, sed tia
partio ne povas estiĝi, ĉar la nobelaron neniu kuraĝas malagnoski. Sur tiu ĉi klingo tranĉila ni
vivas. Verkisto tion iam resumis tiel: La sola, videbla, senduba leĝo, kiu estas al ni surmetita
estas la nobelaro, kaj ĉu tiun solan leĝon ni malatingu?
 

reen al Kafko

26. Fableto

"Aĥ", diris la muso, "la mondo mallarĝiĝas ĉiutage. Unue ĝi estis tiom larĝa, ke mi timegis, mi kuris plu kaj
estis feliĉa, ke mi fine, dekstre kaj maldekstre en la malproksimo, vidis murojn, sed tiuj longaj muroj tiom
urĝe konverĝas, ke mi estas jam en la lasta ĉambro, kaj tie en la angulo staras la kaptilo, en kiun mi kuras."
"Vi devas nur ŝanĝi la kurdirekton", diris la kato kaj manĝis ĝin.

 

32. Rezignu!

Estis tre frue en la mateno, la stratoj puraj kaj malplenaj, mi iris al la stacidomo.
Komparante turhorloĝon kun mia horloĝo, mi vidis, ke estis jam multe pli malfrue ol mi estis
kredinta, mi devis tre rapidi, la timfrapo pri tiu malkovro malcertigis min pri la vojo, mi ankoraŭ
ne tre bone orientiĝis en tiu urbo, bonŝance policano estis proksime, mi kuris al li kaj
demandis lin senspire pri la vojo. Li ridetis kaj diris: "De mi vi volas scii la vojon?" "Jes", mi
diris, "ĉar mi mem ne povas trovi ĝin." "Rezignu, rezignu", diris li kaj deturnis sin per granda
elano, kiel homoj, kiuj volas resti solaj kun sia rido.
 

 

reen al Kafko


kopirajto por la tradukoj 1999


Jen kelkaj petoj al la leganto:

1. Tiu ĉi traduko bezonas unue kontrollegadon, prefere de negermanlingvano, por elsarki diversajn erarojn
    kaj ankaŭ eble germanismojn internacie ne kompreneblajn. Tio ne koncernas stilajn apartaĵojn nekutimajn,
    sed internacie kompreneblajn.

2. La tekstoj bezonas krome kontrollegadon de germanlingvanoj, kiuj komparu ĝin kun la originalo por anstataŭigi
    erarajn, malprecizajn kaj mallertajn ekvivalentojn.

Do, kara leganto, se vi sentas vin kompetenta pri tio, bonvolu fari tiun laboron - bonvenas ankaŭ simplaj
atentigoj dum legado. Se viaj konsiloj aŭ atentigoj estos akceptitaj, via laboro estos kompreneble menciita
kun via nomo.

Konsilojn por plibonigi la tradukon bv. ĉi-tien: vilhelmo@multimania.com

reen al KAFKO

hejmpaĝen

tigoj dum legado. Se viaj konsiloj aŭ atentigoj estos akceptitaj, via laboro estos kompreneble menciita
kun via nomo.

Konsilojn por plibonigi la tradukon bv. ĉi-tien: vilhelmo@multimania.com

reen al KAFKO

hejmpaĝen