Franco Kafko:

Vilaĝa instruisto


 
 

Tiuj, mi apartenas al ili, kiuj jam naŭziĝas de malgranda ordinara talpo, estus verŝajne mortigitaj de naŭzo ĉe vido al la talpego, kiun oni observis antaŭ kelkaj jaroj proksime de vilaĝeto, kiu per tio akiris certan efemeran famon. Nun ĝi estas jam delonge refalinta en forgeson kaj tiel partumas nur la senglorecon de la tuta fenomeno, kiu restis tute neklarigita, sed kiun klarigi oni ankaŭ ne tre klopodis kaj kiu pro nekomprenebla negliĝemo de tiuj rondoj, kiuj devintus okupiĝi pri tio kaj kiuj fakte okupiĝis pri multe pli bagatelaj aferoj, sen iom detala esplorado estis forgesita. La fakto, ke la vilaĝo situas malproksime de la fervojo, ĉiukaze ne povas servi kiel senkulpigo por tio. Multaj homoj venis pro sciemo de malproksime, eĉ el eksterlando, nur tiuj, kiuj devintus montri pli ol sciemon, tiuj ne venis. Ja, se ne kelkaj tutsimplaj homoj, homoj kies ordinara taglaboro apenaŭ permesis al ili trankvilan paŭzon, se ne tiuj homoj malegoisme okupiĝintus pri la afero, la onidiro pri la fenomeno certe ne atingus pli ol la plej proksiman ĉirkaŭaĵon. Oni koncedu, ke eĉ la onidiro, kiu alie ja apenaŭ haltigeblas, ĉi-okaze estis vere inerta, se oni ne rekte puŝintus ĝin, ĝi ne disvastiĝintus. Sed ankaŭ tio tutcerte ne estis kaŭzo por ne okupiĝi pri la afero, male, eĉ tiu fenomeno devintus esti esplorata. Anstataŭ tio oni lasis la solan skriban traktadon de la okazo al la maljuna vilaĝa instruisto, kiu ja certe estis eksterordinara en sia metio, sed kies kapabloj same kiel liaj antaŭscioj absolute ne ebligis al li liveri ĝisfundan kaj plue utiligeblan priskribon, kaj multe malpli klarigon. La eta skribaĵo estis presita kaj multe vendata al la tiamaj vizitantoj de la vilaĝo, ĝi ankaŭ trovis ioman laŭdon, sed la instruisto estis sufiĉe saĝa por kompreni, ke liaj izolitaj, de neniu subtenataj klopodoj estis envere senvaloraj. Se li tamen ne cedis kaj, kvankam la afero fariĝis laŭ sia naturo de jaro al jaro pli malesperiga, faris ĝin sia vivotasko, tiam tio pruvas unuflanke, kiom grandis la efiko, kiun la fenomeno povis havi, kaj aliflanke, kiom da persistemo kaj konvikfideleco povas troviĝi en maljuna, neantentata vilaĝa instruisto. Sed ke li grave suferis pro la malakcepta sinteno de la gravuloj, tion pruvas eta suplemento, kiun li sekvigis al sia skribaĵo, kvankam nur post kelkaj jaroj, en tempo dum kiu apenaŭ iu povis plu memori pri kio temis . En tiu suplemento li plendis, konvinke eble ne per lerteco, sed per sincero, pri la nekompreno kiun li renkontis ĉe homoj, ĉe kiuj oni malplej atendus ĝin. Pri tiuj homoj li trafe diras: "Ne mi, sed ili parolas kiel maljunaj vilaĝaj instruistoj." Kaj li citas inter alie eldiron de klerulo, al kiu li vojaĝis speciale por sia afero. La nomo de la klerulo ne estas menciita, sed el diversaj flankaĵoj diveneblas kiu li estis. La instruisto, superinte grandajn malfacilaĵojn por esti entute enlasita ĉe la klerulo, ĉe kiu li semajnojn antaŭe anonciĝis, rimarkis jam dum la salutado, ke la klerulo estis implikita en nesuperebla antaŭjuĝo koncerne lian aferon. Kun kia distriteco li aŭskultis la longan raporton de la instruisto, kiun tiu faris apoge de sia skribaĵo, montriĝis en la rimarko, kiun li faris post ioma ŝajna pripensado: "La tero estas ja en via regiono aparte nigra kaj peza. Nu, ĝi donas ankaŭ al la talpoj aparte grasan nutraĵon kaj ili fariĝas nekutime grandaj." "Sed tamen ne tiom grandaj", kriis la instruisto kaj mezurante indikis, en sia kolero iomete troigante, du metrojn ĉe la muro. "Ho jes ja", respondis la klerulo, al kiu ĉio ĉi evidente ŝajnis tre ŝerca. Kun tiu sciigo la instruisto reveturis hejmen. Li rakontas, kiel vespere dum neĝado sur la landstrato lia edzino kaj liaj ses infanoj atendis lin kaj kiel li devis konfesi al ili la definitivan malsukceson de siaj esperoj.
 
 

Kiam mi legis pri la konduto de la klerulo kontraŭ la instruisto, mi ankoraŭ tute ne konis la ĉefan skribaĵon de la instruisto. Sed mi tuj decidis, ĉion, kion mi povis ekscii pri la kazo, mem kolekti kaj kunmeti. Ĉar al la klerulo mi ne povis teni la pugnon antaŭ la vizaĝo, mia verketo devis almenaŭ defendi la instruiston aŭ, pli bone dirite, ne tiom la instruiston kiom la bonan intencon de sincera, sed seninflua homo. Mi konfesas, ke mi poste bedaŭris tiun decidon, ĉar mi sentis baldaŭ, ke lia verketo devis meti min en strangan situacion. Unuflanke ankaŭ mia influo delonge ne sufiĉis por ŝanĝi la publikan opinion favore al la instruisto, sed aliflanke la instruisto devis rimarki, ke mi malpli interesiĝis pri lia ĉefa celo, la pruvo de la apero de la granda talpo, ol pri la defendo de lia honesteco, kiu siavice ŝajnis al li memkomprenebla kaj ne defendobezona. Do ne eviteblis, ke mi, kiu volis ligiĝi kun la instruisto, ne trovis lian komprenon kaj verŝajne, anstataŭ helpi, bezonos por mi novan helpanton, kies apero estis certe tre malverŝajna. Krome per mia decido mi ŝarĝis sur min grandan laboron. Se mi volis konvinki, mi ne rajtis apogi min sur la instruiston, kiu ja ne povis konvinki. La kono de lia verketo nur misvojigintus min kaj mi do evitis legi ĝin antaŭ la fino de mia propra laboro. Ja mi eĉ ne ekrilatis kun la instruisto. Tamen li eksciis tra perantoj pri miaj esploradoj, sed li ne sciis, ĉu mi laboris laŭ lia intenco aŭ ĉu kontraŭ li. Ja li supozis verŝajne eĉ la lasta, kvankam li poste neis tion, ĉar mi havas pruvojn pri tio ke li plurfoje provis malhelpi min. Tion li povis tre facile, ĉar mi estis ja devigita refari ĉiujn esplorojn, kiujn li jam estis farinta, kaj pro tio li povis ĉiam antaŭigi min. Sed tio estis la sola riproĉo, kiun oni povis prave fari al mia metodo, cetere neevitebla priproĉo, kiu tamen tre mildiĝis per mia prudento, ja eĉ memneado de miaj konkludoj. Sed pri ĉio cetera mia verketo estis sen ia influo de la instruisto, eble mi estis ĉi-punkte eĉ tro pedanta, estis ĝuste kvazaŭ ĝis nun neniu esplorintus la kazon, kvazaŭ mi estus la unua, kiu priaŭskultis la orel- kaj okulatestantojn, la unua kiu vicigis la donitaĵojn, la unua kiu faris konkludojn. Kiam mi poste legis la verketon de la instruisto - ĝi havis tre malkoncizan titolon: "Talpo tiom granda, kian ankoraŭ neniu vidis" - , mi efektive trovis, ke ni en esencaj punktoj ne konformis, kvankam ni ambaŭ kredis esti pruvintaj la ĉefaĵon, nome la ekziston de la talpo. Tamen tiuj kelkaj disopinioj malhelpis la estiĝon de amikeca rilato kun la instruisto, kiun mi ja malgraŭ ĉio atendis. Evoluis preskaŭ ia malamikeco liaflanke. Li ja restis ĉiam modera kaj humila fronte al mi, sed des pli klare oni povis rimarki liajn verajn sentojn. Ĉar li havis la opinion, ke mi vere malutilis al li kaj al la afero, kaj ke mia kredo, ke mi utilis al li aŭ povintus utili al li, estas en la plej bona okazo naiveco, sed probable arogo aŭ insidemo. Antaŭ ĉio li plurfoje akcentis, ke ĉiuj liaj ĝisnunaj kontraŭuloj montris sian kontraŭecon aŭ tute ne aŭ nur sen atestantoj1 aŭ almenaŭ nur parole, dum mi kredis necese tuj presigi ĉiujn miajn skribaĵojn. Krome li diris, ke la malmultaj kontraŭuloj, kiuj vere okupiĝis pri la afero, eĉ se nur supraĵe, almenaŭ aŭskultis lian opinion, de la instruisto, do ĉi tie la decidan opinion antaŭ ol esprimi sin mem, sed ke mi produktis el malsisteme kolektitaj kaj parte miskomprenitaj indikoj rezultojn, kiuj, eĉ se ili ĝustis en la ĉefa afero, tamen devis impresi nefidindaj, nome al la amaso kiel ankaŭ al la kleruloj. Sed la eĉ plej eta ŝajno da nefidindeco estus la plej malbona kio ĉi tie povus okazi.
 
 

Tiujn, kvankam vualite esprimitajn, riproĉojn mi povintus facile rebati al li - ekzemple ĝuste lia skribaĵo reprezentis ja la supron de la nefidindeco -, sed malpli facile estis lukti kontraŭ lian ceteran suspekton, kaj tio estis envere la kialo, pro kiu mi entute tre retenis min kontraŭ li. Æar li kaŝe kredis, ke mi volas ŝteli al li la famon esti la unua publika pledanto de la talpo. Nu, pri lia persono ja tute ne ekzistis famo, sed nur ridindeco, sed kiu ankaŭ reduktiĝis al ĉiam pli malgranda rondo kaj kiun mi tutcerte ne aspiris. Sed krome mi eksplicite deklaris en la enkonduko al mia verketo, ke la instruiston oni konsideru por ĉiam la malkovrinto de la talpo - sed la malkovrinto li ja eĉ ne estis - kaj ke nur la kunsento kun la sorto de la instruisto trudis min al verkado de la skribaĵo. "La celo de tiu ĉi skribaĵo estas", - tiel mi finis tro patose, sed tio kongruis al mia tiama ekscitiĝo - "havigi al la verketo de la instruisto la merititan disvastiĝon. Se tio sukcesas, tiam mia nomo, kiu implikiĝis en tiu afero nur provizore kaj nur supraĵe, estu tuj forigita el ĝi." Mi do rekte forrifuzis ĉian iom grandan partoprenon en la afero, kvazaŭ mi iel estus antaŭsentinta la nekredeblan riproĉon de la instruisto. Malgraŭ tio li trovis ĝuste en tiu loko la atakeblecon kontraŭ mi, kaj mi ne neas, ke ŝajna spuro da pravo estis entenata en tio, kion li diris aŭ pli ĝuste aludis, kiel entute mi notis plurfoje, ke li en pluraj rilatoj kontraŭ mi montris preskaŭ pli da sagaco ol en sia verketo. Li nome pretendis, ke mia enkonduko estas falslanga. Se mi vere nur celis disvastigi lian verketon, kial mi ne ekskluzive okupiĝis pri li kaj lia verketo, kial mi ne montris ĝiajn bonajn trajtojn, ĝian nerefuteblon, kial mi ne limiĝis akcenti kaj komprenigi la gravecon de la malkovro, kial mi anstataŭ tio, komplete preteratentante la verketon, trudiĝis en la malkovron mem. Ĉu eble ĝi ankoraŭ ne estis farita? Ĉu eble en tiu rilato restis ankoraŭ io por fari? Sed se mi vere kredis, ke mi devis refari la malkovron, kial mi tiam en la enkonduko solene malligiĝis de la malkovro? Tio povintus esti hipokrita modesteco, sed ĝi estis io pli aĉa. Mi senvalorigis la malkovron, mi direktis la atenton al ĝi nur cele al senvalidigi ĝin, post kiam mi esploris ĝin mi metis ĝin flanken. Oni eble jam malpli parolis pri la afero, mi nun ree faris bruon, sed samtempe igis la situacion de la instruisto pli malfacila ol iam antaŭe. Kiom gravis do por la instruisto la defendo de lia honesteco! La aferon, nur la aferon li celis. Sed tiun mi perfidis, ĉar mi ne komprenis ĝin, ĉar mi ne ĝuste pritaksis ĝin, ĉar mi ne havis sencon por ĝi. Ĝi superis ege mian komprenon. Li sidis antaŭ mi kaj trankvile rigardis min kun sia maljuna, faltoza vizaĝo, kaj tamen nur tio estis lia opinio. Tamen ne estis ĝusta, ke li celis nur la aferon, li estis eĉ sufiĉe ambicia kaj volis ankaŭ mongajnon, kio bone kompreneblis pro lia multnombra familio. Malgraŭ tio mia intereso pri la afero ŝajnis al li kompare tiom malgranda, ke li kredis sin rajtigita prezenti sin kiel komplete altruisma sen diri per tio tro grandan malveron. Kaj fakte eĉ ne sufiĉis al mia interna kontentiĝo, se mi diris al mi, ke la riproĉoj de la viro fontas envere nur en tio, ke li iel retenas sian talpon per ambaŭ manoj kaj ĉiun, kiu eĉ nur per fingro provas alproksimiĝi al ĝi, li nomas perfidanto. Ne estis tiel, lia konduto ne estis klarigebla per avareco, almenaŭ ne sole per avareco, pli ĝuste per la nervozeco kaŭzita de lia granda penado kaj ties kompleta malsukceso. Sed ankaŭ la nervozeco ne klarigis ĉion. Eble mia intereso pri la afero estis vere tro malgranda. La nula intereso ĉe fremduloj estis por la instruisto jam io ordinara, li suferis pri tio ĝenerale, sed ne plu speciale. Sed ĉi tie troviĝis fine iu, kiu okupiĝis pri la afero eksterordinare, kaj eĉ tiune komprenis la aferon. Jam premita en tiu direkto, mi ne volis nei. Mi ne estas zoologo, se mi mem malkovrintus tiu kazon, mi eble ĝis korfunde flamiĝus pri la afero, sed mi ja ne malkovris ĝin. Tiom granda talpo estas certe io stranga, sed la konstantan atenton de la tuta mondo oni ne rajtas atendi pri tio, precipe se la ekzisto de la talpo ne estas senriproĉe pruvita kaj se oni ĉiukaze ne povas prezenti ĝin. Kaj mi ankaŭ konfesis, ke mi, eĉ se mi estus la malkovrinto, verŝajne neniam tiom engaĝiĝus por la talpo kiom mi volonte kaj libervole tion faris por la instruisto.
 
 

Nu, la malakordo inter mi kaj la instruisto verŝajne baldaŭ dissolviĝus, se mia verketo havintus sukceson. Sed ĝuste tiu sukceso ne okazis. Eble la verketo ne estis bone, ne sufiĉe konvinke verkita, mi estas komercisto, la verkado de tia teksto eble superas la kapablon al mi donitan eĉ pli ol tiun de la instruisto, kvankam mi pri ĉiuj ĉi necesaj konoj ege superis la instruiston. La malsukceso interpreteblis ankaŭ ankoraŭ alie, la tempo de ĝia apero estis eble malfavora. La malkovro de la talpo, kiu ne povis disvastiĝi, unuflanke ankoraŭ ne estis tiom longe pasinta, ke oni komplete forgesintus ĝin kaj do estus eble surprizita de mia verko, sed aliflanke pasis sufiĉe da tempo por ke la malmulta intereso, kiu komence ekzistis, komplete foriĝu. Tiuj, kiuj entute elspezis penson pri mia verketo, diris al si kun ia senkonsoleco, kiu jam anktaŭ jaroj regis en tiu diskuto, ke oni nun verŝajne rekomencos tiujn senutilajn klopodojn pri tiu teda afero, kaj iuj eĉ konfuzis mian verketon kun tiu de la instruisto. En gvida agrokultura revuo troviĝis sekva rimarko, bonŝance nur ĉe la fino kaj malgrandlitere: "Ni ricevis denove la verketon pri la talpego. Ni memoras, ke jam antaŭ jaroj ni kore ridis pri ĝi. De tiam ĝi ne fariĝis pli saĝa kaj ni ne pli stultaj. Nur ridi pri ĝi ni ne povas duan fojon. Male, ni demandas al la instruistaj asocioj, ĉu vilaĝa instruisto ne povas trovi pli utilan laboron ol postkuri talpegojn." Nepardonebla konfuzo! Oni legis nek la unuan, nek la duan verketon, kaj la du mizeraj en la urĝo kaptitaj vortoj talpego kaj vilaĝa instristo jam sufiĉis al la sinjoroj por ensceniĝi kiel reprezentantoj de agnoskitaj interesoj. Kontraŭ tio oni certe povintus sukcese fari ion aŭ tion, sed la mankhava interkompreniĝo kun la instruisto detenis min de tio. Mi preferis kaŝi la revuon antaŭ li, tiom longe kiom eblis. Sed li tre baldaŭ malkovris ĝin, mi rekonis tion jam el rimarko en letero, en kiu li esperigis al mi sian viziton por la kristnaskaj festotagoj. Li skribis tie: "La mondo malbonas kaj oni faciligas tion al ĝi", per kio li celis, ke mi apartenas al la malbona mondo, sed anstataŭ kontentiĝi pri mia imanenta malboneco, eĉ faciligas al la mondo malboni, tio signifas, agas por ellogi la ĝeneralan malbonecon kaj helpi al ĝi venki. Nu, mi jam faris la necesajn decidojn, povis trankvile atendi lin kaj trankvile rigardi kiel li alvenis, eĉ malpli ĝentile salutis ol kutime, mute eksidis kontraŭ mi, zorgeme eltiris el la brustpoŝo de sia strange vatita jako la revuon kaj malfermite ŝovis ĝin al mi. "Mi konas ĝin", diris mi kaj neleginte reŝovis ĝin. "Vi konas ĝin", diris li suspire, li havis la malnovan instruist-kutimon ripeti fremdajn respondojn. "Mi akceptas tion kompreneble ne sen defendo", li daŭrigis, ekscitite tuŝetis per la fingro la revuon kaj ĉe tio akre rigardis min, kvazaŭ mi havus la malan opinion; li havis certe ian antaŭsenton de kion mi volis diri; ankaŭ alie mi kredis rimarki, malpli el liaj vortoj ol el kromaj signoj, ke li havis ofte tre ĝustan senton pri miaj intencoj, sed ne cedis al ĝi kaj lasis sin devojigi. Tion, kion mi tiam diris, mi povas preskaŭ laŭlitere redoni, ĉar mi notis ĝin tuj post la interparolo. "Faru kion vi volas", diris mi, "niaj vojoj disiĝas ekde hodiaŭ. Mi kredas, ke tio okazas por vi nek neatendite nek malkonvene. La noto en tiu ĉi revuo ne estas la kaŭzo de mia decido, ĝi nur definitive konfirmis ĝin; la vera kaŭzo konsistas en tio, ke mi komence kredis povi esti utila al vi per mia publika apero, dum mi nun devas vidi, ke mi ĉiurilate malutilis al vi. Kial la afero evoluis tiel, mi ne scias, la tialoj por sukceso kaj malsukceso estas ĉiam multsignifaj, ne serĉu nur tiujn interpretojn kiuj parolas kontraŭ mi. Pensu pri vi, ankaŭ vi havis la plej bonajn intencojn kaj tamen malsukceson, se konsideri la tuton. Mi diras tion ne ŝerce, tio ja kontraŭas min mem, se mi diras, ke ankaŭ la rilato kun mi estas bedaŭrinde unu el viaj malsukcesoj. Ke mi nun retiras min de la afero, estas nek malkuraĝo nek perfido. Tio okazas eĉ ne sen venki min mem; kiom mi respektas vian personon, tio jam videblas en mia verketo, vi fariĝis al mi instruisto en ĉia rilato, kaj eĉ la talpo fariĝis al mi preskaŭ kara. Malgraŭ tio mi paŝas flanken, vi estas la malkovrinto, kaj kiel ajn mi agu, mi ĉam malhelpas ke la ebla gloro atingu vin, dum mi altiras la malsukceson kaj plukondukas ĝin al vi. Almenaŭ tio estas via opinio. Sufiĉas jam. La sola pentofaro, kiun mi povas preni sur min, estas, ke mi petu vian pardonon kaj, se vi postulas tion, ankaŭ publike, ekzemple en tiu ĉi revuo, ripetu la konfeson, kiun mi ĵus faris al vi."
 
 

Tio estis tiam miaj vortoj, ili ne estis tute sinceraj, sed la sincero en ili estis facile komprenebla. Mia deklaro efikis sur lin proksimume tiel, kiel mi supozis. La plej multaj maljunuloj havas fronte al pli junaj ion trompan, ion mensogan en sia karaktero, oni trankvile plu vivas apud ili, kredas la rilaton sekura, konas la regantajn opiniojn, ricevas konstante konfirmojn de la paco, kredas ĉion memkomprenebla kaj subite, kiam okazas io decida kaj la tiom longe preparita trankvilo devas efiki, tiuj maljunuloj leviĝas kiel fremduloj, havas pli profundajn, pli fortajn opiniojn, nur nun rekte malvolvas sian flagon kaj oni legas sur ĝi kun teruro la novan diraĵon. La teruro venas precipe de tio, ke kion la maljunuloj diras nun, estas vere multe pli prava, senchava kaj, kvazaŭ ekzistus ankoraŭ komparativo de memkomprenebla, ankoraŭ pli memkomprenebla. Sed la nesupereble mensoga en tio estas, ke ili tion, kion ili diras nun, envere diris ĉiam kaj ke ĝi tamen en la ĝeneraleco ne estis antaŭvidebla. Mi estis min certe profunde enborinta en tiun vilaĝan instruiston, ke mi nun ne tute surprizis min. "Kara", li diris, metis sian manon sur mian kaj frotis ĝin amike, "kiel entute venis al vi la ideo implikiĝi en tiu afero? - Tuj kiam mi unuafoje aŭdis pri tio, mi parolis kun mia edzino pri tio." Li distanciĝis de la tablo, larĝe etendis la brakojn kaj rigardis planken, kvazaŭ tie sube starus nanete lia edzino kaj li parolus kun ŝi. "'Tiom da jaroj', mi diris al ŝi, 'ni luktas solaj, sed nun ŝajnas en la urbo alta protektanto engaĝiĝi por ni, urba komercisto, kun la nomo tia-tia. Nun ni ja tre ĝoju, ĉu ne? Urba komercisto jam signifas ion; se ĉifita kampulo kredas nin kaj eldiras tion, tio ne povas helpi nin, ĉar kion faras kampulo, estas ĉiam maldeca, ĉu li nun diras: La maljuna vilaĝa instruisto pravas, aŭ ĉu li eble malkonvene elkraĉas, ambaŭ samas en la efiko. Kaj se anstataux tiu unu kampulo leviĝas mil kampuloj, tiam la efiko estas eble ankoraux pli malbona. Urba komercisto estas male io tute alia, tia homo havas rilatojn, eĉ tio, kion li diras nur flanke, disvastiĝas en larĝaj rondoj, novaj protektantoj engaĝiĝas en la aferon, iu diras ekzemple: Ankaŭ de vilaĝaj instruistoj oni povas lerni, kaj sekvatage jam amaso da homoj alflustras tion unu al la alia, homoj, de kiuj, laŭ ilia eksteraĵo, oni neniam supozus tion. Nun troviĝas monrimedoj por la afero, iu kolektas kaj la aliaj pagas al li la monon en la manon, oni opinias, ke oni devas elpreni la vilaĝan instruiston el la vilaĝo, oni venas, ne atentas lian aspekton, prenas lin en la mezon kaj, ĉar la edzino kaj la infanoj alkroĉiĝas al li, oni kunprenas ankaŭ ilin. Ĉu vi jam observis urbanojn? Tio pepadas senĉese. Se kunestas areto da ili, tiam la pepado iras de dekstre al maldekstre kaj reen kaj tien kaj reen. Kaj tiel ili levas nin pepante en la veturilon, oni havas apenaŭ tempon kapsigni al ĉiuj. La sinjoro sur la koĉera benko alĝustigas sian nazumon, svingas la vipon kaj ni veturas. Ĉiuj adiaŭe mansignas al la vilaĝo, kvazaŭ ni estus ankoraŭ tie kaj ne sidus meze inter ili. El la urbo kelkaj veturiloj kun aparte malpaciencaj homoj venas renkonte al ni. Kiam ni proksimiĝas, ili leviĝas de siaj benkoj kaj streĉe altiĝas por vidi nin. Tiu, kiu kolektis monon, ordigas ĉion kaj admonas al silento. Estas jam granda vico da veturiloj, kiam ni enveturas la urbon. Ni kredis ke la salutado jam pasis, sed nun antaŭ la gastejo ĝi envere nur komencas. En la urbo estas kolektiĝantaj, laŭ alvoko, tuj tre multaj homoj. Pri kio okupiĝas iu, tuj ankaŭ okupiĝas la alia. Per sia spiro ili forprenas unu de la alia la opiniojn kaj alpropriigas ilin al si. Ne ĉiuj el ĉi homoj povas veturi, ili atendas antaŭ la gastejo, aliaj ja povas veturi, sed ili ne faras tion pro memkonscio. Ankaŭ tiuj atendas. Estas nekompreneble, kiel tiu, kiu kolektis monon, konservas la superrigardon super ĉio.'"
 
 

Mi aŭskultis lin trankvile; ja, dum la parolado mi fariĝis ĉiam pli trankvila. Sur la tablo mi estis stakiginta ĉiujn ekzemplerojn de mia verketo, kiom mi ankoraŭ posedis. Mankis nur tre multaj, ĉar en la lasta tempo mi repostulis per cirkulero ĉiujn elsenditajn ekzemplerojn kaj ankaŭ ricevis la plej multajn. De multaj flankoj oni cetere skribis al mi tre ĝentile, ke oni tute ne memoras esti ricevinta tian verketon kaj ke oni, se ĝi eble tamen alvenis, do bedaŭrinde certe perdis ĝin. Ankaŭ tiel estis bone, mi ja envere volis nenion alian. Nur unu petis min pri la rajto konservi la verketon kiel kuriozaĵon kaj devigis sin en la senco de la cirkulero montri ĝin al neniu dum la venontaj dudek jaroj. Tiun cirkuleron la vilaĝa instruisto ankoraŭ ne vidis. Mi ĝojis, ke liaj vortoj tiom faciligis al mi montri ĝin al li. Sed eĉ sen tio mi povis fari tion senzorge, ĉar mi redaktis ĝin tre prudente, neniam preteratentante la intereson de la vilaĝa instruisto kaj de lia afero. La ĉefaj frazoj de la skribaĵo nome tekstis: "Mi petas redoni la verketon ne pro tio, ĉar mi eble disiĝus de la opinioj esprimitaj en la verketo aŭ ĉar mi eble konsiderus partojn da ili eraraj aŭ eĉ nur nepruveblaj. Mia peto havas ekskluzive personojn, tamen tre devigajn motivojn; sed pri mia rilato al la afero ĝi ne permesas eĉ la plej etajn konkludojn. Mi petas tion aparte atenti kaj laŭplaĉe ankaŭ disvastigi."
 
 

Provizore mi tenis tiun cirkuleron ankoraŭ per la manoj kovrita kaj diris: "Ĉu vi volas al mi riproĉi, ke ĉio ne fariĝis tiel? Kial vi volas tion? Ni do ne amarigu al ni nian disiĝon. Kaj provu fine kompreni, ke vi faris ja malkovron, sed ke tiu malkovro ne superas ĉion alian kaj ke sekve ankaŭ la maljusto farata al vi ne estas maljusto superanta ĉion alian. Mi ne konas la statutoj de la kleraj asocioj, sed mi ne kredas, ke eĉ en la plej favora kazo estus al vi farita akcepto, kiu nur iomete similus al tiu, kian vi eble priskribis al via kompatinda edzino. Se mi mem esperis ion de la efiko de la verketo, tiam mi kredis, ke eble profesoro povus esti atentigita pri nia kazo, ke li komisiius ian junan studenton laŭspuri la aferon, ke tiu studento veturus al vi kaj tie refoje kontrolus liamaniere viajn kaj miajn esplorojn, kaj ke li fine, se la rezulto ŝajnus al li rimarkinda - ĉi tie notindas, ke ĉiuj junaj studentoj estas plenaj de dubo -, ke li tiam eldonus propran skribaĵon, en kiu tio, kion vi skribis, estus science argumentita. Sed eĉ tiam, se tiu espero estus plenumiĝinta, ni ankoraŭ ne multon atingus. La skribaĵo de la studento, kiu defendus tiom strangan kazon, estus eble ridindigita. Vi ja vidas ĉe la ekzemplo de la agrokultura revuo, kiom facile tio povas okazi, kaj sciencaj gazetoj estas en tiu rilato eĉ pli senrespektaj. Tio estas ja ankaŭ komprenebla, la profesoroj portas multan respondecon antaŭ si, antaŭ la scienco, antaŭ la posteularo, ili ne povas tuj ĵeti sin al la brusto de ĉia nova malkovro. Ni aliaj havas tiurilate avantaĝon. Sed mi ne konsideru tion kaj nun supozu, ke la skribaĵo de la stutendo trudiĝis. Kio tiam okazus? Via nomo eble estus plurfoje citita kun honoro, tio utilus eble eĉ al viaj sammetianoj, oni dirus: 'Niaj vilaĝaj instruistoj havas la okulojn malfermitaj', kaj tiu ĉi revuo, se revuoj havus memoron kaj konsciencon, devus publike peti vian pardonon, tiam eble eĉ troviĝus favora profesoro por havigi al vi stipendion, vere ankaŭ eblas, ke oni provus venigi vin en la urbon, havigi al vi postenon en urba popollernejo kaj tiel doni al vi okazon por uzi la sciencajn rimedojn, kiujn la urbo disponigas, por via plua formado. Sed se mi estu sincera, mi devas diri, ke mi kredas, ke tion oni nur provus. Oni vokus vin ĉi tien, vi ankaŭ venus, nome kiel ordinara petanto, kiaj ekzistas centoj da, sen ajna festa akcepto, oni parolus kun vi, agnoskus vian sinceran strebadon, sed tamen samtempe ankaŭ vidus, ke vi estas maljunulo, ke en tiu aĝo la komenco de scienca studado estas senperspektiva kaj precipe ke vi venis al via malkovro pli hazarde ol sisteme kaj eĉ ne intencas trans tiu izolita okazo plu labori. Do, pro tiuj kialoj oni verŝajne lasus vin en la vilaĝo. Tamen oni pluigus vian malkovron, ĉar tiom eta ĝi ne estas, ke ĝi, jam agnoskite, povus iam forgesiĝi. Sed vi ne plu ekscius multe pri ĝi, kaj kion vi ekscius, vi apenaŭ komprenus. Ĉiu malkovro estas tuj enkondukita en la tutaĵon de la sciencoj kaj per tio iel ĉesas esti malkovro, ĝi fariĝas parto de la tutaĵo kaj malaperas, oni devas havi jam science trejnitan vidon por tiam ankoraŭ rekoni ĝin. Ĝe estas tuj ligita kun tezoj, pri kies ekzisto ni neniam aŭdis, kaj en la scienca disputo oni tiras ĝin ĉe tiuj tezoj ĝis en la nubojn.2 Ĉu ni komprenu tion? Se ni aŭskultas sciencan diskuton, ni kredas ekzemple, ke temas pri la malkovro, sed dume temas pri tute aliaj aferoj, kaj venontan fojon ni kredas, ke temas pri io alia, ne pri la malkovro, sed nun temas ĝuste pri ĝi.
 
 

Ĉu vi komprenas tion? Vi restus en la vilaĝo, la ricevita mono permesus al vi iomete pli bone nutri kaj vesti vian familion, sed vi estus senigita de via malkovro, sen ke vi povus kun ia pravo defendi vin kontraŭ tio, ĉar nur en la urbo ĝi akiris sian valoron. Kaj eble oni eĉ ne estus sendanka al vi, oni eble konstruigus en la loko de la malkovro etan muzeon, tio fariĝus la vidindaĵo de la vilaĝo, vi fariĝus la ŝlosilgardisto kaj, por zorgi ankaŭ pri eksteraj honorsignoj, oni distingus vin per eta medalo alpingebla ĉebruste, kian kutime portas la servistoj de la sciencaj institutoj. Ĉio ĉi estus ebla; sed ĉu tio estis kion vi celis?"
 
 

Sen haltigi sin per respondo, li tute ĝuste obĵetis: "Kaj tion vi do celis atingi por mi?"
 
 

"Eble", diris mi, "tiam mi agis ne tiom pripense, ke mi nun povus kun certeco respondi. Mi volis helpi vin, sed tio malsukcesis kaj estas eĉ la plej malsukcesa, kion mi iam ajn faris. Tial mi volas nun rezigni pri tio kaj igi ĝin nefarita, laŭ la atingo de miaj fortoj."
 
 

"Nu bone", diris la vilaĝa instruisto, elprenis sian pipon kaj komencis ŝtopi ĝin per la tabako, kiun li havis loze kun si en ĉiuj poŝoj. "Vi engaĝiĝis libervole en tiu sendanka afero kaj nun libervole rezignas. Ĉio estas tute en ordo!" "Mi ne obstinas", diris mi. "Ĉu eble vi trovas en mia propono ion riproĉindan?" "Ne, tute nenion", diris la vilaĝa instruisto, kaj lia pipo jam fumis. Mi ne eltenis la odoron de lia tabako kaj tial leviĝis kaj pendolis en la ĉambro. Jam de antaŭaj interparoladoj mi kutimis, ke la vilaĝa instruisto estis kontraŭ mi tre silentema kaj tamen, se li jam estis veninta, ne volis foriri el mia ĉambro. Tio jam plurfoje tre malagrable tuŝis min; li volas ankoraŭ ion de mi, mi tiam ĉiam pensis kaj ofertis al li monon, kiun li ankaŭ regule akceptis. Sed li foriris ĉiam nur kiam tio plaĉis al li. Kutime lia pipo tiam estis elfumita, li svingis sin ĉirkaŭ la seĝon, kiun li ordeme kaj respekteme restarigis al la tablo, prenis sian nodbastonon elangule, fervore premis al mi la manon kaj foriris. Sed hodiaŭ lia muta sidado rekte ĝenis min. Se oni jam proponis al iu la definitivan adiaŭon, kiel faris mi, kaj se tion la alia konsideras tute ĝusta, tiam oni do plej eble rapide finas la malmultan ankoraŭ komune farendan kaj ne sencele ŝarĝas la alian per sia muta ĉeesto. Se oni rigardis la malgrandan tenacan maljunulon de malantaŭe, kiel li sidis ĉe mia tablo, oni povis kredi, ke entute ne eblas eligi lin el la ĉambro. - -
 
 
 
 

stato de finiteco
estigo (traduko finita): la 17-an de decembro 2000, je la 01:15 h
lasta kontrollegado kun korektoj: 2-3-2001
kontrollegado de la
kontrollegado de la
finredakto:
kopirajto pri la traduko (c) 2000
 

Noto de la tradukanto

1. Tiu ĉi traduko bezonas unue kontrollegadon, prefere de negermanlingvano, por elsarki diversajn erarojn
    kaj ankaŭ eble germanismojn internacie ne kompreneblajn. Tio ne koncernas stilajn apartaĵojn nekutimajn,
    sed internacie kompreneblajn.

2. La teksto bezonas krome kontrollegadon de germanlingvanoj, kiuj komparu ĝin kun la originalo por anstataŭigi
    erarajn, malprecizajn kaj mallertajn ekvivalentojn.

Do, kara leganto, se vi sentas vin kompetenta pri tio kaj ema, bonvolu fari tiun laboron - bonvenas ankaŭ simplaj
atentigoj dum legado. Se viaj konsiloj aŭ atentigoj estos akceptitaj, via laboro estos kompreneble menciita
kun via nomo.

Konsilojn por plibonigi la tradukon bv. ĉi-tien: vlutermano@free.fr

Antaŭdankas la tradukanto
 
 

Lasta ŝanĝo: 02/03/2001,17:57:27

reen al Kafko

 

hejmpaĝen

1unter vier Augen (ĉu enkonduku: sub kvar okuloj?)

2... Wird sie an diesen Leitsätzen bis in die Wolken hinaufgerissen.

b kvar okuloj?)

2... Wird sie an diesen Leitsätzen bis in die Wolken hinaufgerissen.