Dek unu filoj

Mi havas dek unu filojn.

La unua estas ekstere tre malbelaspekta, sed serioza kaj saĝa; malgraŭ tio mi taksas lin - kvankam kiel infanon mi amas lin kiel ĉiujn aliajn - ne tre alte. Lia pensado ŝajnas al mi tro simpla. Li ne vidas dekstren nek malen, kaj ne en la malproksimon; en sia eta pensocirklo li kuras ĉiam enronde aŭ pli ĝuste, li turniĝas.

La dua estas bela, svelta, bonstatura; rave, lin vidi en skerma pozicio. Ankaŭ li estas saĝa, sed krome mondsperta; li multon vidis, kaj pro tio eĉ la hejma naturo ŝajnas paroli al li pli intime ol al la hejme restintaj. Sed tiu avantaĝo ne nur kaj eĉ ne esence ŝuldiĝas al la vojaĝado, ĝi pli ĝuste apartenas al la ecoj neimiteblaj de la infano, kiuj estas agnoskataj ekzemple de ĉiu, kiu eble volas imiti lian multoble transkapiĝantan kaj tamen sovaĝe regatan artosalton en akvon. Ĝis la fino de la saltoplanko sufiĉas la kuraĝo kaj la emo; sed tie anstataŭ salti, subite eksidas la imitanto kaj levas senkulpiĝe la brakojn. Kaj malgraŭ ĉio ĉi (mi envere ja estu feliĉega pro tia infano) mia rilato al li ne estas sennuba. Lia maldekstra okulo estas iomete pli malgranda ol la dekstra kaj multe palpebrumas; manko nur eta, certe, kiu igas lian vizaĝon eĉ pli aŭdaca ol ĝi estus sen tio, kaj neniu mallaŭde rimarkos, vide al tiu nealirebla perfekto de lia esto, tiun pli etan, palpebrumantan okulon. Mi, la patro, ĝin faras. Kompreneble ne estas tiu korpa manko, kiu min doloras, sed iu al ĝi iel responda eta malreguleco de lia menso, ia en lia sango vaganta veneno, ia nekapableco senmakule perfektigi la nur al mi videblan ĝermplanon de lia vivo. Aliflanke ĝuste tiu manko faras lin mia vera filo, ĉar tiu lia manko estas samtempe la manko de nia tuta familio kaj ĉe tiu filo nur tro evidenta.

La tria filo same estas bela, sed ne estas tia beleco, kia plaĉas al mi. Estas la beleco de la kantisto: la verva buŝo; la revanta okulo; la kapo bezonanta drapiraĵon malantaŭ si por efiki; la senmezure volviĝanta brusto; la multe tro facile suprensaltantaj kaj multe tro facile sinkantaj manoj; la gamboj afektantaj, ĉar ili ne povas porti. Kaj krome: la sono de lia voĉo ne estas plena; trompas dum momento; ekatentigas la spertulon; sed tuj poste forspiriĝas. kvankam ĝenerale ĉio logas por elmontri tiun filon, mi tamen prefere tenas lin en retiro; li mem ne trudas sin, sed ja ne pro tio, ke li konas siajn mankojn, sed pro naiveco. Krome li sentas sin fremda en nia tempo; kvazaŭ li apartenus ja al mia familio, sed krome ankoraŭ al alia, al li por ĉiam perdita, li ofte malgajas, kaj nenio kapablas lin serenigi.

Mia kvara filo estas eble la plej societema el ĉiuj. Vera infano de sia tempo, li estas komprenebla al ĉiu, li staras sur bazo al ĉiuj komuna kaj ĉiu emas kapjesi al li. Eble pro tiu ĝenerala agnosko lia esto akiras ion facilan, liaj movoj ion liberan, liaj juĝoj ion senzorgan. Kelkajn el liaj eldiroj oni emas ripeti, kvankam nur kelkajn, ĉar en sia tuto li tamen ja malsanas je tro granda facileco. Li estas kiel iu, kiu mirinde eksaltas, hirunde disigas la aeron, sed poste tamen senespere finiĝas en dezerta sablo, estante nenio. Tiaj pensoj amarigas por mi la vidon al tiu infano.

La kvina filo estas afabla kaj bona; promesis multe malpli ol li plenumis; estis tiom sensignifa, ke en lia ĉeesto oni vere sentis sin sola; sed tamen atingis ioman reputacion. Se oni min demandus, kiel tio okazis, mi apenaŭ povus respondi. Naiveco eble plej facile trapenetras la furiozadon de la elementoj en tiu ĉi mondo, kaj naiva li estas. Eble tro naiva. Afabla al ĉiu. Mi konfesas: mi ne fartas bone, se oni lin laŭdas al mi. Tio ja signifas laŭdi iom tro facile, se oni laŭdas ion tiom evidente laŭdindan, kia esta mia filo.

Mia sesa filo ŝajnas, almenaŭ unuavide, esti la plej meditema el ĉiuj. Malgajulo kaj tamen babilema. Tial oni aliras lin ne facile. Se li subiĝas, li falas en nevenkeblan malgajon; se li atingas superecon, li konservas ĝin per babilado. Tamen mi ne malatestas ĉe li certan abnegacian pasion; dum hela tago li traluktas sin tra la pensado kvazaŭ ensonĝe. Sen esti malsana - li ja havas tre bonan sanon - li foje ŝanceliĝas, precipe dum la krepusko, sed ne bezonas helpon, ne falas. Eble tiun fenomenon kulpas lia korpa evoluo, li estas multe tro alta por sia aĝo. Tio malbeligas lin entute, malgraŭ okulfrape belaj detaloj, ekzemple la manoj kaj piedoj. Malbela estas cetere ankaŭ lia frunto; kaj en la haŭto kaj en la ostformiĝo iel ŝrumpinta.

La sepa filo apartenas al mi eble pli ol ĉiuj ceteraj. La mondo ne scias lin aprezi; lian apartan spriton ĝi ne komprenas. Mi ne trotaksas lin; mi scias: li estas sufiĉe malgrava; se la mondo ne havus alian difekton ol tiun, ke ĝi ne scias lin aprezi, ĝi estus tamen ankoraŭ senmakula. Sed ene de la familio mi ne volus malhavi tiun filon. Li alportas same maltrankvilon kiel ankaŭ respekton al la tradicio, kaj li kunigas ambaŭ, almenaŭ por mia sento, al nekontestebla tuto. Per tiu tuto li mem tamen plej malmulte scias ion fari; la radon de la estonto li ne scios ekruli; sed tiu lia dispozicio estas tiom vigliga, tiom esperiga; mi ŝatus, ke li havu infanojn kaj tiuj ree infanojn. Malbonŝance tiu deziro ŝajnas ne plenumiĝi. En ia al mi ja komprenebla, sed samtiel nedezirata memkontento, kiu tamen kontrastegas kun la juĝo de lia ĉirkaŭaĵo, li vagas sola, ne interesiĝas pri knabinoj kaj tamen neniam perdos sian bonan humoron.

Mia oka filo estas mia ĉagrenulo, kaj mi eĉ ne scias kaŭzon de tio. Li alrigardas min fremde, kaj mi sentas min tamen patrece intima kun li. La tempo multon cikatrigis; sed antaŭe mi kelkfoje ektremis nur pensante pri li. Li iras sian propran vojon; ĉiujn ligojn kun mi li rompis; kaj certe ĉion sukcesos kun sia obstina kapo, sia malgranda atleta korpo - nur malfortajn gambojn li havis, kiam li estis knabo, sed tio intertempe jam kompensiĝis. Plurfoje mi emis lin revoki, lin demandi, kiel li statas, kial li tiel fermiĝas antaŭ la patro kaj kion li envere intencas, sed nun li tiom malproksimas kaj tiom da tempo jam pasis, nun ĝi statu kiel statas. Mi aŭdas, ke li kiel sola el miaj filoj portas plenbarbon; kompreneble ĉe tiom malgranda viro tio ne estas bela.

Mia naŭa filo estas tre eleganta kaj havas la por virinoj destinitan dolĉan rigardon. Tiom dolĉan, ke ĝi povas okaze delogi eĉ min, kiu ja scias, ke tute sufiĉas malseka spongo or sole forviŝi tiun superteran brilon. Sed kio apartas ĉe tiu knabo, estas ke li tute ne celas delogon; al li sufiĉus kuŝi la tutan vivon sur kanapo kaj malŝpari sian rigardon por la ĉambroplafono aŭ eĉ prefere ĝin ripozigi sub la palpebroj. Kiam li troviĝas en tiu preferata pozicio, tiam li parolas eme kaj ne malbone; koncize kaj klarbilde; sed tamen nur inter mallarĝaj limoj; se li ilin transiras, kio estas neevitebla ĉe ilia mallarĝeco, lia parolo fariĝas tute malplena. Oni signus al li ĉesi, se oni esperus, ke lia dormplena vido tion povus rimarki.

Mia deka filo estas konsiderata malsincera karaktero. Mi ne tute volas kontesti tiun difekton, kaj ne tute konfirmi. Certas, ke kiu vidas lin alveni en lia solenceo - multe pli ol konvenas por lia aĝo - en ĉiam firme fermita redingoto, malnova, sed superzorge purigita nigra ĉapelo, kun la senmova vizaĝo, la iom antaŭstaranta mentono, la peze super la okulojn volbiĝantaj palpebroj, la kelkfoje al la buŝo metitaj du fingroj - kiu lin vidas tia, pensas: tiu estas senlima hipokritulo. Sed, nun oni aŭdu lin paroli! Prudente; pripense; seke; kun malica vigleco diserigi demandojn; en miriga, memkomprenebla kaj gaja konformeco kun la universo; konformeco, kiu nepre streĉas la kolon kaj levigas la kapon. Multajn, kiuj kredas sin tre saĝaj kaj kiuj pro tio, kiel ili opiniis, sentis sin forpuŝataj de lia ekstero, li forte altiris per sia parolo. Aliflanke ekzistas iuj, kiuj restas indiferentaj je lia ekstero, sed al kiuj lia parolo ŝajnas hipokrita. Mi, kiel patro, ne volas ĉi tie decidi, sed mi devas koncedi, ke la lastaj kritikantoj estas ĉiukaze pli atentindaj ol la unuaj.

Mi dekunua filo estas delikata, verŝajne la plej malforta inter miaj filoj; sed trompa en sia malforteco; li kapablas certatempe ja esti forta kaj decida, sed certe eĉ tiam lia malforteco estas iel funda. Tamen ne estas hontinda malforto, sed io, kio aperas nur sur tiu nia tergrundo kiel malforto. Ĉu ekzemple ankaŭ flugpreteco ne estas malforteco, ĉar ĝi estas ja ŝanceliĝo kaj necerteco kaj flirtado? Ion tian montras mia filo. Kompreneble la patron ne ĝojigas tiaj ecoj; ili ja evidente celas al detruo de la familio. Kelkfoje li alrigardas min, kvazaŭ li volus diri al mi: "Mi kunprenos vin, patro." Tiam mi pensas: "Vi estus la lasta, al kiu mi konfidus min." Kaj lia rigardo ŝajnas ree diri: "Estu mi do almenaŭ la lasta."

Jen la dek unu filoj.


Kopirajto pri la tradukoj 2000

reen al Kafko

n style='font-family:"Lucida Sans Unicode"'>

reen al Kafko