Franco Kafko

Sur la galerio

Se iu kaduka, ftiza artrajdistino en la maneĝo, sur ŝanceliĝanta ĉevalo
antaŭ publiko nelaciĝema, de viposvinganta senkompata ĉefo dum
monatoj seninterrompe estus pelata laŭronde, surĉevale flugetante,
ĵetante kisojn, koksosvinge, kaj se tiu ludo sub la senpaŭza muĝado
de la orkestro kaj de la ventoliloj daŭrus tra la ĉiam pli malfermiĝanta
griza estonto, akompanate de la foriĝanta kaj denove ŝvelanta
aplaŭdklakado de la manoj, kiuj ja vere estas martelmaŝinoj - eble
tiam juna galerigasto rapidus la longan ŝtuparon tra ĉiuj balkonoj
malsupren, rapidegus en la maneĝon kaj krius la "halt'!" tra la fanfaroj
de la ĉiam adaptiĝanta orkestro.

Sed ĉar ne estas tiel; bela damo, blanka-ruĝa, enflugas, inter la kurtenoj
antaŭ ŝi malfermitaj de la fieraj livreuloj; la direktoro, sindoneme serĉante
ŝian rigardon, kvazaŭ dombesto je ŝia servo; zorgeme ŝin levas sur la
blankan ĉevalon, kvazaŭ ŝi estus lia amegata nepino ekrajde por danĝera
vojaĝo; ne povante decidiĝi por doni la vipan signalon; fine superinte sin
mem ĝin tamen krake donas; kun malfermita buŝo apudkuras la ĉevalon;
kun akra vido sekvas la saltojn de la rajdistino; povas apenaŭ kompreni
ŝian artecon; provas averti per anglaj elkrioj; kolere admonas al skrupula
atento la rajdservistojn, kiuj tenas la ringegojn; antaŭ la granda mortosalto
kun levitaj manoj petegas la orkestron ke ĝi mutu; fine la etulinon levas de
la tremanta ĉevalo, kisas ŝin ambaŭvange kaj ĉioman ovacion de la publiko
konsideras nesufiĉa; dum ŝi mem, de li apogata, alta sur la piedpintoj,
ĉirkaŭblovata de polvo, kun brakoj etenditaj, la kapeton retroklinita, volas
dividi sian feliĉon kun la tuta cirko - ĉar estas tiel, la galerigasto kuŝigas
la vizaĝon sur la balustrado kaj, en la finmarŝon kvazaŭ en pezan sonĝon
dronante, ploras li senscie.


 

stato de finiteco
estigo: 1993
lasta kontrollegado kun korektoj: 2001-11-22
kontrollegado de la
kontrollegado de la
finredakto:


kopirajto pri la traduko © 2000


reen al Kafko

gn=center style='text-align:center'>reen al Kafko