reen al Pri Kafko

La ujrajdisto
de Sabine Schindler

Fine de 1916 komenciĝis por Franco Kafko unu el la plej fruktodonaj kreadoperiodoj de lia vivo. Li vivis
tiutempe en la dometo luita de sia fratino Ottla en la Alchimistengasse 22 en Prago. Tie estiĝis, dum
eksterordinare severa vintro, bona duono de la rakontoj kunmetitaj 1919/20 en la volumo Kampara kuracisto
(Ein Landarzt). Max Brod1 opiniis poste, ke la sola pozitiva elemento rezultinta el la loĝkondiĉoj en la
Alchimistengasse estas la estiĝo de La ujrajdisto:

Pri tiu loĝejo, en kiu kiel sola bela rezulto de la tiama karbomanko estiĝis la melankolie gaja, izolanta
ĉian hommalforton kvazaŭ el ĉiela punkto, la kanteca ujrajdisto [...]2

Kafko mem raportas pri tiu tempo, en kiu lia verkado ne estis ĝenata de la familia loĝsituo, en letero al sia
eldonisto Kurt Wolff: “En tiu ĉi vintro, kiu tamen jam pasis, mi fartis iom pli bone. Mi sendas iom da uzebla el
tiu tempo, dek tri prozaĵojn” (Br 156). La plej granda parto de tiuj historioj el la vintro 1916/17 estis skribita en
ok etformataj oktavkajeroj, kiuj estis de Malcolm Pasley, pro pli bona superrigardo, signitaj per la literoj A ĝis
H.3La ujrajdisto staras komence de la oktavkajero B, kie troviĝas ankaŭ epilogo4 de la historio. Laŭ la valida
datumado de Pasley kaj Wagenbach la teksto estiĝis januare 1917 kaj, laŭ deziro de Kafko, devis eniri en la
volumon Kampara kuracisto. Tion atestas la du titollistoj, kiujn Kafko kompilis en la oktavkajeroj B kaj C por
ricevi superrigardon pri la ekzistantaj historioj taŭgaj por la kolektovolumo.5 La plurfoje konceptitaj titollistoj
atestas, kiom intense Kafko okupiĝis pri la grupado de la tekstoj; li ordigis la historiojn, malakceptis ilin por la
volumo aŭ serĉis pri novaj titoloj pli bone legeblaj en la tutaĵo. Sed ĉe ĉiuj reordigoj faritaj ĉe la konceptado6,
la rakonto La ujrajdisto havis sian lokon ĉiam antaŭ aŭ post la titolrakonto Kampara kuracisto. Nur dum la
prespretigo Kafko forprenis la rakonton La ujrajdisto; li forstrekis ĝin el la impozo. Ne konserviĝis leteroj al la
eldonejo, en kiuj li pravigis tion. Jam antaŭ la prespretigo fine de decembro 1917 Kafko planis publikigi la
rakontojn La ujrajdisto kaj Malnova folio en la monatgazeto por teatro kaj literaturo Das junge Deutschland
[La nova Germanio - vl], kiun redaktis la dramisto kaj verkisto Paul Kornfeld.7 Publikigo ankaŭ ne okazis tie, kaj
tiel fine aperis La ujrajdisto nur la 25-an de decembro 1921 en la kristnaska suplemento de la Prager
Presse, kune kun kontribuaĵoj de Franz Blei, Albert Ehrenstein, Paul Kornfeld, Robert Musil, Franz Werfel,
Alfred Wolkenstein kaj aliaj.8 La forstreko de La ujrajdisto el la volumo Kampara kuracisto instigis multajn
Kafko-interpretistojn al spekuladoj pri la kialoj; se iuj kiel Ludwig Dietz9 defendis la opinion, ke la rakonto
estis simple forgesita de la eldonejo, kio estas refutita de la fakto, ke Kafko mem forstrekis ĝin en la
presprovaĵo, aliaj kiel Paul Raabe baziĝis sur la ideo, ke la historio estis eliminita pro ĝia rilato al aktuala
situacio. Fakte la akcepthistorio montras, ke La ujrajdisto, kiel apenaŭ alia rakonto de Kafko, estis vidata kiel
indiko al epokaj okazoj. Dum jaroj ĝi rolis kiel la historio pri la karbomanko en Prago dum la milito kaj per tio
enhavanta kvazaŭ politikan pretendon. Interpretoj tiusencaj aperis 1957 de Paul Reimann, 1962 de Helmut
Richter kaj ankoraŭ 1983 de Herbert Kraft. Laŭ Paul Reimann, la konfrontado de ujrajdisto kaj
karbkomercisto peras unuarange socian konflikton. “La virino reprezentas la starpunkton de la burĝaro: la
nepagipova viro ne estas kliento, li estas neniu. Laŭ ĉiuj leĝoj de la kapitalisma ordo, la strateto estas
malplena.”10Helmut Richter subtenas la tezon, ke Kafko volas bildigi la socian konstelacion en finiĝanta
kapitalisma erao. “Per tio la rakonto fariĝas akuze-satira respegulado de nematuriĝinta front-konstelacio, en
kiu la akriĝo de la sociaj kontraŭdiroj ankoraŭ ne kondukis al malferma klasbatalo.”11Herbert Kraft jene
resumas, paralele al la du germanistoj klare orientitaj laŭ la marksisma Kafko-interpretado: “La historio pri la
ujrajdisto, kiu, ĉar li ne povas pagi, ne sukcesas akiri karbojn, senmaskigas la socian (enhave kontraŭsocian)
strukturon de la ekzistanta socio [...].12

Sed se oni volas tiali la forprenon de la teksto el la volumo Kampara kuracisto nur per la “troo” da aktualeco,
tiam restas la demando, kial tiam la historio Kampara kuracisto ne estis ankaŭ forstrekita. Ĉar ankaŭ en tiu la
pretendita kerno de la ujrajdist-rakonto estas reliefigita: “Nuda, elmetita al la frosto de tiu ĉi plej malfeliĉa
epoko, kun tereca veturilo kaj neterecaj ĉevaloj, mi maljuna viro ĉirkaŭvagadas.” (E 128). En tiu fina rimarko
de la kampara kuracisto esprimiĝas, simile kiel tiu de la ujrajdisto (“kaj perdas min je neniamrevido”, E 196) la
muta indigno de la rakonta mio pri la senutileco de la ekzistado ĝenerale. Konsciante ke li ĉiam faris sian
devon, la kampara kuracisto sentas sian sorton kiel maljustaĵon (“Trompita! Trompita!, E 128), kiu estas
aljuĝita ne per persona miskonduto, sed de eksteraj (sociaj) kondiĉoj. Kaj ankaŭ en la rakonto La ujrajdisto
homo, pri kiu estas sciigata nur ke li estas tiom malriĉa ke li ne plu povas pagi karbojn, estas elpuŝita el la
vivo en enigma kaj en ĝia konsekvenco ne komprenebla maniero. En ambaŭ rakontoj la “herooj” estas
transdonitaj al la malvarmo, en ambaŭ la eksteraj cirkonstancoj ŝajnas kulpegi pri la mizero de la homoj, tiel
ke ne konvinkas la klarigo, ke La ujrajdisto estas por Kafko tro “makulita” de 'tempokoloro' kaj pro tio ne
integrebla en la volumon Kampara kuracisto.

Estas pli verŝajne - se oni jam restu ĉe la spekuladoj -, ke ambaŭ rakontoj havis tiom da paraleloj, sed en sia
eldiro estas tiom kontraŭaj, ke ili povintus reciproke ĝeni siajn efikojn. Tian efekton ne povis alceli Kafko, kiu
havis fajnan senton pri la interrilato de siaj historioj. Tiel li ekzemple en letero al Kurt Wolff insiste kontraŭis,
ke la rakontoj La verdikto kaj En la punkolonio aperu kune en unu volumo.

Mi ŝatus nur aldoni, ke “verdikto” kaj “punkolonio” laŭ mia sento rezultigus abomenan ligon; “transformiĝo”
povus tamen peri inter ili, sed sen ĝi tio vere signifus kontraŭbati du kapojn kun perforto. Laŭ mi, por
aparta presado de la “verdikto” pledas jeno: La rakonto estas apli poemeca ol epika, pro tio ĝi bezonas
tute liberan spacon ĉirkaŭ si, se ĝi efiku.13

Se oni do baziĝas sur tio, ke Kafko same kritike kontrolis la efikojn de siaj historioj inter si ĉe la volumo
Kampara kuracisto, tiam oni emas supozi, ke li elprenis La ujrajdisto-n por ne falsigi ĝian efikon lige kun
Kampara kuracisto. Por apogi per argumentoj tiun supozon en la sekvo, mi donu nun koncizan resumon de
la rakonto. Post tiu sekvu komparo de la du rakontoj La ujrajdisto kaj Kampara kuracisto, por montri, kiaj
paraleloj ekzistas kaj kiel tiuj estas integreblaj en la Kafkan verkaron.

Por skizi la strukturon de la historio, ŝajnas senchave dispartigi ĝin, laŭ propono de Reinhard Meurer14 en
kvar partojn.

Pri la rakontisto, kiu en la sekvo de la historio “avancas” al ujrajdisto, en la unua paragrafo estas sciigata sen
plia klarigo, ke li estas malriĉa kaj ne plu posedas karbojn por ŝirmi sin kontraŭ la reganta malvarmo de la
vintro. La enkonduko de la historio okazas per sinsekvo de pluraj, paratakse ne ligitaj bildoj (“Konsumita ĉiu
karbo; malplena la ujo; sensenca la ŝovelilo” E 195), kiuj klarigas, kiom la ekzisto de la rakontisto dependas
de la akiro de karboj: “[...] mi ja ne rajtas formorti” (sl.). Al tiu enkonduka priskribo de la situo aldoniĝas ŝajne
logikaj konsideroj de la ujrajdisto por mastri la situacion. La karbkomercisto, tiel la konsidero de la rakontisto,
estas lia lasta savo, sed tiu estis ĝis nun surda al ĉiaj petoj: “[...] mi devas precize pruvi al li, ke mi ne plu
posedas eĉ unu solan karbopolveron kaj ke pro tio li signifas por mi ĝuste la sunon ĉe la firmamento” (sl.).

La dua fazo de la rakonto pritraktas laŭ Meurer, laŭlitere, la “supreniĝantan agon”.15 Ĝi montras la lastan
provon de la ujrajdisto apelacii al la kompatemo de la karbisto, nome en maniero montranta sufiĉe klare, ke
la petanto fakte ne plu havas karbojn kaj ke lia vivo dependas de la larĝanimeco de la posedanto. Por doni
gravecon al sia argumento, la ujrajdisto volas prezenti sian tiklan situacion per sceno nekutima: “Jam mia
alveno devas decidi ĝin; pro tio mi alrajdas sur la ujo” (E 195). La metodo estas evidenta: la ujo estas tiom
malplena kaj malpeza, ke ĝi uzeblas eksterordinare bone kiel rajdbesto. Sed la kapablo de la rakontisto
prezenti la plej urĝan helpbezonon metafore kiel ujrajdisto, kaŭzas lian pereon, kiel la sekvo de la historio
montras. Ĉar rezignante la necesan teran pezon, do la realan teran ekziston, li troviĝas en situo, kie li tute
ne plu estas perceptata de la aliaj (de la karbokomercisto). La ujo portas sian rajdiston tiom alten,
“eksterordinare alte mi ŝvebas antaŭ la kela volbaĵo de la komercisto” (sl.), ke la karbisto ja ankoraŭ kredas
aŭdi la voĉon de la petanto, sed ne plu povas vidi sian klienton.

La tria rakontoparto traktas pri la malsukceso de la ujrajdisto kontaktiĝi kun la komercisto. La karbisto ja
kredas percepti la voĉon de sia iama kliento: “estas, estas iu; tiom mi ja ne povas trompiĝi; estas certe
malnova, tre malnova kliento, kiu scias tiom paroli al mia koro” (E 196), sed tio ne kondukas al rekta
komunikiĝo inter ili, ĉar la karbistedzino estas surda pri la helpokrioj. Ŝi intervenas en la momento, kiam
ontas reala kontakto inter karbisto kaj ujrajdisto. Por malhelpi tion, ŝi forlasas la kelon por ekvidi la
pretenditan klienton. Sed, kiel ŝi jam supozis kaj male al la opinio de la ujrajdisto (“Nature ŝi vidos min tuj”,
sl.) ŝi povas vidi neniun, kiu petas karbon: “estas ja nenio; mi vidas nenion; mi aŭdas nenion; sonoras nur la
sesa horo kaj ni fermas” (sl.). La savo, esperita de la ujrajdisto, ne okazas, lia ĉi-monda sorto estas sigelita.

La lasta, plej mallonga paragrafo temas pri la forpelo de la ujrajdisto en la “regionojn de la glacimontoj” (sl.).
La rezisto al la minaco de malvarmo estas rompita kaj li perdiĝas, forblovita de virina antaŭtuko, “ĝis
neniamrevido” (sl.). En la sekvo de tiu frazo ni trovas en la oktavkajero epilogon, kiun Kafko ne donis al la
presejo. En tiu la aŭtoro detaligas la viziojn de la forpelito en la glacimonton:

Ĉu ĉi tie estas pli varme ol sube sur la vintra tero? Blanke altas ĉirkaŭe, mia ujo la sola nigro. Se antaŭe
mi estis alta, nun mi estas malalta, la rigardo al la montoj elartikigas al mi la kolon. Blankfrostita glaciejo,
strie tratranĉita de spuroj de malaperintaj sketistoj. Sur la alta neĝo ne cedanta eĉ colon mi sekvas la
piedospuron de la malgrandaj arktaj hundoj. Mia rajdado perdis la sencon, mi deiris de la ujo kaj portas
ĝin sur la ŝultro. (H 41)

En tiu ĉi epilogo Kafko ellaboras la bildon de la soleco en la (glaci-)montoj, kiu okupas lin ankaŭ en aliaj
rakontoj. Ankaŭ la historio Ekskurso en la montaron, kiu estas datenda kiel frua rilate al la tuta verkaro,
temas pri la malsukceso de la individuo serĉanta helpon kaj sekuron en la socio.

"Mi ne scias", kriis mi sensone, "mi ja ne scias. Se neniu venas, nu, do venas neniu. Mi faris ion
malbonan al neniu, neniu faris al mi ion malbonan, sed neniu volas helpi min. Nenio ol neniu. (E 12)16

Simile kiel en La ujrajdisto, al la helpopentanto la helpo ests rifuzata pro neklarigitaj kialoj. El la profunda
sento de soleco ĉe la rakontisto estiĝas la vizio de komuna ekskurso (“Nenio ol neniu”)
en la montaron, “kien do alie?” (sl.). La montaro, simbolo por la absoluta kaj nerevokebla izoliĝo de la
unuopulo disde la komunumo, povas esti komprenata kiel spaco sen esperospaco, kaj la foriĝo en ĝin
signifas en la Kafka verkaro kvazaŭ elsaviĝon. En aforismo tiu Kafka pensero klariĝas.

Nur ĉi tie sufero estas sufero. Ne tiel, kvazaŭ tiuj, kiuj suferas ĉi tie, estus aliloke altigotaj pro siaj suferoj,
sed tiel, ke tio, kio en tiu ĉi mondo signifas suferi, estas en alia mondo senŝanĝe kaj nur liberigita de sia
malo, beateco. (H 39)

Vide al la absoluta soleco en la montaro la individuo komprenas sian liberecon ne plu makulitan de
nerealigeblaj esperoj; kaj tiu libereco ŝajnas tiom grandioza, ke ĝi devus esti prikantata: “Estas mirinde, ke ni
ne kantas” (E 12). Kaj ankaŭ en la epilogo de la ujrajdisto la malvarmo, kiu terurigis la ujrajdiston sur la vintra
tero, en la glacidezerto ŝajnas ne plu sentata: “Ĉu ĉi tie estas pli varme ol sur la vintra tero?” (H 41) La
demandosigno esprimas, ke envere ne eblas kompari, ĉar ĉi tie temas pri du diversaj kvalitoj. La malvarmo
sur la tero estas sentrilato inter homoj, kiu klariĝas al la unuopulo kiel sentmalvarmo; la malvarmo en la
montaroj estas natura kaj ne influebla. Tio, kio sur la tero estis espero kaj sufero samtempe, nome la ŝanco
forteni la malvarmon en la komunumo, tio estas en la montaro eĉ ne pensebla. La malvarmo en la montaro
havas la kvaliton de libereco, ĝi ne ests ŝanĝebla per espero kaj fantazio kaj pro tio restas super la homa
ekzistado.

Eĉ se oni ne emas sekvi la komence nomitan tezon pri la klarega paraleleco de la historioj, tamen por la
kompreno de la ujrajdista historio ĉiukaze fruktodonas komparo kun Kampara kuracisto. Tiu komparo
koncentriĝas al konfronto de tri motivoj, kiuj traveftas kun modifoj la tutan Kafkan verkaron.

Vintro: La unua, preskaŭ evidenta komenco de ambaŭ historioj estas la sezono, en kiu ili okazas. La vintro
liveras ne nur la tempan kadron de la historioj, sed ankaŭ intervenas en la okazaĵon, donas kondiĉojn, el kiuj
la historioj evoluas. “Glacia vintro” kun “forta neĝblovado” (E 124), pejzaĝo komparebla kun “neĝdezerto” (E
128), estas la kadro de la rakonto Kampara kuracisto. Estas simile pri la rakonto La ujrajdisto, kiu - laŭ Josef
Hermann Meuse - “estas evoluigita el la bildo de la ‘malvarmo’.”17 Jam la enkonduko donas la
statopriskribon de la monstre malvarma vintro, kies lingvaj apartecoj estas la vicigo de sep bildoj en elipsaj
frazeroj:

[...] la ĉaro estas forŝirata, kvazaŭ ligno en la fluo; [...] jen miaj okuloj kaj oreloj pleniĝas de muĝo
konstante penetranta al ĉiuj sensoj. Sed ankaŭ tio nur dum momento, ĉar, kvazaŭ antaŭ mia kortopordo
senpere malfermiĝus la korto de mia malsanulo, mi jam estas tie. (E 125)

Kiel la komencoj de ambaŭ historioj similas en siaj naturpriskriboj kaj en la preskaŭ sonĝecaj epizodoj de siaj
herooj, tiel ankaŭ iliaj finoj montras paralelojn. Se la ujrajdisto post la malsukcesinta ekrilato kun la
karbokomercisto perdiĝas en la “regionojn de la glacimontoj” (E 196), la kampara kuracisto estas kondamnita
vagadi nuda, do sen ŝirmo kontraŭ la malvarmo, kun siaj neteraj ĉevaloj en la neĝdezerto. La samspececo
de ambaŭ historioj montreblas ankaŭ lingve. Se en Kampara kuracisto tekstas: “Trompita! Trompita! Unu
fojon sekvinte la missonoradon de la nokttintilo - tio estas neniam rebonigebla” (E 128), al tio konfrontiĝas la
fina frazo en La ujrajdisto: “Maliculino vi [...] maliculino vi! Pri ŝovelilo da plej malbona mi petis, kaj vi ne donis
ĝin al mi” (E 196). La indignaj ekkrioj (“Trompita!” “Maliculino vi”) indikas la gradon de seniluziiĝo, kun kiu la
individuoj deturnas sin de la normala vivo, en kiu ili spertis nenion ol rifuzon. Glacia malvarmo - tio ŝajnas
valida por tiuj du historioj, sed verŝajne ankaŭ por la kastelo-romano - akompanas etose la nuligon de
malnova mondordo, kiu estas anstataŭata de krizo kaj de sekvanta senorientiĝo de la rakontantaj figuroj.
Sola sed grava diferenco estas la pozitiva nuancigo de la ujrajdist-rakonto per la epilogo - tamen en la
presita versio forigita - “Ĉu estas pli varme ĉi tie [...]”, kiu ja vekas la impreson, kvazaŭ la izolita mio de la
ujrajdisto trovintus sian ‘elsaviĝon’.

Religio: Sameco tre kaŝita de ambaŭ historioj troveblas ankaŭ en la eldiroj pri la valoro de kredo en la epoko
de sciencoj. En la ujrajdisto la ĉielo estas unue menciata kiel transcenda spaco kaj poste revokata. Kie oni
povas nenion plu atendi de la naturo, “arboj rigidaj en prujno” (E 195) kaj de homa teĥniko (la forno
priskribatas en sia plej ekstrema fremdiĝo; per la aktivo-participo “spiranta” ĝi estas vivigata, sed tute ne en
sia origina funkcio de varmigilo, sed en sia malo), tie estas menciata la kredo kiel lasta ebleco de elsaviĝo,
“la ĉielo, arĝenta ŝildo kontraŭ tiu, kiu volas helpon de ĝi” (sl.). Ankaŭ la ĉielo, tiel supozas la ujrajdisto,
rfuzus helpon, se oni petus al ĝi; ja eĉ pli, la esperojn al ĝi direktitajn ĝi redirektus al la individuo per la
arĝenta (reflektanta) ŝildo.

Ankaŭ la kampara kuracisto rakontas, ke la pastro sidas hejme kaj distaŭzas sian mesrobon. La kuracisto
interpretas tion kiel pruvilon por la perdo de la religia kredo, kiu en la moderna epoko estas anstataŭata de la
kredo al la kuracisto kiel reprezentanto de la natursciencoj. Sed nek de la pastro nek de la kuracisto venas la
helpo esperata de la homoj; ĝi ne venas, ĉar ĝi ne ekzistas: “Tiaj estas la homoj en mia regiono. Ĉiam
postuli la neeblon de la kuracisto” (E 127). En ambaŭ historioj esprimiĝas la opinio de Kafko, ke elsaviĝo kaj
graco de la ĉielo (de la religio) ne povas okazi.

La mesio venos nur, kiam li ne plu estos bezonata, li venos nur unu tagon post sia alveno, li ne venos la
lastan tagon, sed la plej lastan. (H 67)

La mesio, tion eldiras tiu aforismo, venos nur, kiam ĉiuj homoj estas elsavintaj sin mem. La vivo kuŝas sole
en la respondeco de la homo, kaj ĉia espero je elsaviĝo estas fuĝo antaŭ la respondeco. Tiu konsidero
klarigas, kial en La ujrajdisto la ĉielo estas arĝenta ŝildo. La espero direktita al la supernaturo kaj al la dieco
estas resendata kiel tasko de la ŝildo al la individuo.

La familio - rifuzo aŭ volita adiaŭo? Kroma paralelo inter tiuj du historioj rekoneblas ĉe la komparo de la
signifo de edzeco/familio. Kafko mem ĉiam denove enmetas en siajn historiojn la propran pozicion interne de la
familio; en Kampara kuracisto kiel en la ujrajdisto li temigas la dislimigon de la artisto disde la komunumo.

Tio, kio tremigas ĉe la legado de la ujrajdista historio, ja ne estas la malvarmon spiranta forno, la frosta
naturo, sed la grado da izoliteco de la unuopulo fronte al la komunumo. Kion la ujrajdisto bezonas por
transvivi, iomete da varmo, “pri la plej malbona mi petis” (E 196), tion la karbokomercisto havas en tia
superfluo, ke li povas permesi al si ellasi varmon. En la karbokelo ekzistas ne nur la materialo karbo en
nekomprenebla kvanto, tie ekzistas ankaŭ homaj rilatoj, pri kiuj la ujrajdisto ne disponas pro neklarigitaj
kialoj. Ĉi tie nun indas halti ĉe la teorio, ke la ujrajdisto kaj la karbokomercisto respegulas du flankojn de la
Kafka personeco. La ujrajdisto simbolas la krean, sed de la kunhomoj izolita artistopersoneco, kiu malsanas
je perdo de rilatoj; la karbisto reprezentas la figuron de edzo, kiu estas de Kafko ĉiam denove alstrebata,
sed neniam realigita. La vivo de Kafko ŝajnas en la lumo de lia biografio ĉiama serĉado pri la akordeblo de
artista kaj burĝa vivoj. Se la leteroj al Felice dokumentas lian pensoludon pri la edzeco, tamen multnombraj
eroj el liaj taglibroj kaj leteroj atestas, ke Kafko neniam vere intencis ŝanĝi sian fraŭlan vivon kontraŭ familia
vivo: “Mi devas ofte soli. Kion mi atingis, estas nur sukceso de soleco.” (KKAT 569)18

La neakordigeblon de artista kaj normala familia vivo Kafko uzis literature en sennombraj bildoj.19 Notico el
la kvina oktavkajero tekstas: “La mondo - F. estas ĝia reprezentanto - kaj mia mio disŝiras en nesolvebla
kontraŭeco mian korpon” (H 97). La nesolvebla kontraŭeco, la decido inter la pura artisteco kaj la vivo en
komuneco enkorpiĝas en La ujrajdisto en la figuroj de la ujrajdisto kaj de la karbokomercisto. La karbisto
alprenas kelkajn trajtojn de la aŭtoro, li “skribas”20, suferas je “grava tusado” kaj vivas en kelo, kiun Kafko
mem, kiel li esprimas en letero al Felice, imagas ideala verkadejo por si:

Ofte mi jam pensis pri tio, ke la plej bona vivmaniero estus por mi, kun skribilaro kaj lampo esti en la plej
interna ĉambro de ampleksa, ŝlosita kelo. [...] Kiom mi tiam verkus!” (F 250)

La karbisto vivas do en varma spaco (okulfrapas la forta kontrasto kun la enkonduka priskribo de la vintro),
amasigis tiom da materiaj havaĵoj, ke li povas provizi urbon, kaj por la ujrajdisto, kiu havas nenion ol kelkajn
malpezajn argumentojn, li enkorpigas la sunon ĉe la firmamento. Pro tio surprizas la bildo, kiun Kafko
elektas por kunigi ambaŭ figurojn. Alte alŝvebas la ujrajdisto super la kelo de la karbisto, tiom alte, ke oni
povus supozi lin pli proksima al la suno ol estas la karbisto en la kelo. La pozicioj “eksterordinare alta” kaj
“profunde malalta” (E 195) ŝajnas unuavide inversi la fortrilaton de ambaŭ figuroj. Se oni restas ekzemple ĉe
la teorio, ke temas ĉi tie pri du facetoj de unu personeco, tiam ŝajnas esprimiĝi en tiu bildo la supereco de la
artista mio kontraste kun la mondeca, afersukcesa persono. Sed spite al tiu ŝajna - nur en tiu bildo aludita -
supereco de la ujrajdisto, tiu ĉi priskribatas kiel netaŭga figuro por la reala vivo. Ja veras ke la karbisto
neniam havas la ĝuon de “eksterordinara pensoflugo” (kaj nenio alia estas la historio de la ujrajdisto laŭ ĝia
ekstera formo), ne tuŝas superterajn limojn, neniam vidas la mondon el pli alta vidpunkto, ne spertas la
literaturan patoson ĉe la verkado de tekstoj, kiel celas kredigi la bildo de la supreniĝantaj kameloj,21 sed li
sendube mastras sian vivon en reala mondo kaj krome prizorgas edzinon kaj infanojn. La karbisto realigis,
kion Kafko mem esperis por sia vivo kaj formulis kiel taskon.

La virino, eble pli draste dirite, la edzeco estas la reprezentanto de la vivo, kiun vi devas alfronti. (H 87)

La riĉeco de la karbokomercisto konsistas el la varma idilio de la kelo, en kiu lia edzino sidas sur la
fornobenko trikante, li mem post farita laboro “skribas”. Ke tiu idilio estas ankaŭ trompa, tion ŝajnas esprimi
la vorteto “kaŭras”, kiu karakterizas ankaŭ la personecon de la karbisto. Kiam la ujrajdisto ŝvebante alte
super la kela volbaĵo kontaktiĝas kun li, li estas tiom malcerta pri siaj sensoj, ke li unue konsiliĝas kun sia
edzino kaj tie ankaŭ plue cedas al ŝiaj decidoj. Li estas, por resti en la bildo, space kaj mense tiom
malproksimiĝinta de sia artista mio, ke li nur svage perceptas per la koro la iaman “klienton / mesaĝon” (ĉi tie
uzatas la sinonimeco de la vorto “Kundschaft”)22, nome sekvi la vokon de la literaturo. La edzino, al kiu li
komunikas siajn supozojn, male estas ekde la komenco certa, ke temas pri voko imagita, kiu fine  devojigas
de la tasko prizorgi edzinon kaj infanojn. Impete ŝi malhelpas la kontakton inter ambaŭ personecoj kaj per tio
fine la eblan ligon inter artisteco kaj monda vivo. Ŝia argumento estas simpla, racia kaj nerefutebla:

Memoru vian gravan tusadon ĉi-nokte. Sed pro negoco kaj estu ĝi nur imagita, vi forgesas edzinon kaj
infanon kaj oferas viajn pulmojn. Mi iras [...]. (E 196)

La decido pri la plua ekzisto de la ujrajdisto estas farata de la edzino, kiu fermas la pordon inter ambaŭ sferoj
- artisteco kaj burĝeco - kaj per tio nuligas la lastan ŝancon de la ujrajdisto partopreni en la reala vivo. Tiu
momento de la decido estas fonata de la vespersonorado de la proksima preĝejo, kaj oni rajtas interpreti ĝin
kun la “missonorado de la nokttintilo” en Kampara kuracisto kiel definitiva signalo al ekiro en neterecajn
sferojn. La artista mio estas do ekzilita en la nenion, sed tiu stato estas rigardata, kiel jam interpretita en la
epilogo, kiel dezirinda kaj kiel liberigo el devigado de sociaj kondiĉoj.

Paralela decidosituo troviĝas ankaŭ en la historio Kampara kuracisto, de kiu Hartmut Binder malkovris jenan
bazan skemon:

La rakonto konceptas decidokampon de “respondeco” kun du centroj: tiu de ebla fimilia konstelacio, kian
ebligas pensi la mastrumaĵo de la doktoro kun Roza kiel partnerino, kaj tiu de la socia agado, kian aludas
la konfrontado kun la grave malsana knabo kaj la vilaĝanoj.23

Ankaŭ en Kampara kuracisto la rakontanta figuro decidiĝas por la artista alvoko, la memelektita tasko
ricevas pli da pezo ol la perspektivo de geeco kun Roza. Tamen dum la tuta hejmvizito Roza restas en la
menso de la kuracisto kaj influas liajn agojn. Ĉar li rezignis pri ŝi kaj aliflanke sentas sin respondeca, li ne
mastras sian taskon kuraci la vundon de sia paciento, kiu ankaŭ estas “Roza”. Ankaŭ ĉi tie facilas la supozo,
ke paciento kaj kuracisto estas la sama figuro, kies misoj situas nur sur diversaj niveloj.

La knabino kaj la vundo, la knabo, ĉe kiu ĝi malfermiĝas, kaj la kuracisto, kiu vidas ĝin en ĝuste tiu
maniero, per tio rezignas siajn dislimigojn, siajn diversajn poziciojn en la realo.24

Ĉi tie, kiel en La ujrajdisto, Kafko kodas sian propran konflikton kun la virinoj en tiu maniero, ke li kreas
diversajn personojn (knabo - kuracisto - servisto) kiel portantojn de la origina konflikto, kiun li per tio
nesolveble instalas en la historion. La kampara kuracisto povas senchave vivi nek kun Roza nek sen ŝi, li
fiaskas ĉe sia tasko kuraci vundon, kiu estas lia propra, kaj li sentas sin trompita, ĉar finfine li ne plu
kapablas travidi la bazan skemon de la konflikto:

Mia destino estas: suben, mi ne trovas alian kompromison, F. estas hazarde tiu, ĉe kiu pruviĝas mia
destino, mi ne kapablas vivi sen ŝi, kaj devas salti suben, sed mi ankaŭ ne kapablus - kaj F. antaŭsentas
tion - vivi kun ŝi. (H 263)

La forte biografia interpretado praviĝas per la pritakso de la historio fare de Kafko en rilato al lia propra vivo:

Se mi ja ne plendas, hodiaŭ malpli ol alie. Krome mi antaŭdiris tion mem. Ĉu vi memoras la sangovundon
en la “Kampara kuracisto”? (BKB 160)25

Konflikto kaj perspektivo. La du rakontoj, kiuj havas en sia strukturo multajn paralelojn, diversas en sia fina
perspektivo. Dum la ujrajdisto malaperas je neniamrevido, forlasas la mondon por ĉiam, la kampara
kuracisto estas kondamnita al neniam plu atingi sian hejmon kaj erarvagadi en la neĝdezerto. La disiĝo disde
la reala vivo en La ujrajdisto estas elsaviĝo, kiu ne estas donita al la kampara kuracisto. Sed solvo, kian
ofertas la ujrajdista historio, en kiu la pure artista estado agnoskitas kiel ebla ekzistoformo, eblas nur en
sonĝo, sed ne en la reala vivo. En la historio Kampara kuracisto Kafko akrigas la konflikton de la ujrajdisto
“soleco kaj komuneco” formulante ĝin kiel neplenumeblan vivotaskon kaj fiaskigas sian heroon ĉe tiu tasko.
En la rakonto Kampara kuracisto Kafko anticipas sian propran (malsanul-)historion, kaj tiel ĝi ricevas ankaŭ
ĉe la presado prioritaton antaŭ la “melankolie gaja”26 ujrajdist-historio.

Kopirajto pri la traduko ©1999

Notoj

  1. Max Brod - en Esperantaj tekstoj kelkfoje kiel 'Makso Brodo'. - vl
  2. Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt a.M. 1974, p. 140.
  3. Kp. Jürgen Born [k.a.]: Kafka-Symposion. 2., veränd. Aufl., Berlin 1966, p. 76ss.
  4. Nome:”Ĉu estas pli varme ĉi tie [...]”; Kafko forstrekis ĝin ĉe la preparado al presado de la rakonto. Ĝi estas presita en H, p. 41. (La aŭtoro ĉi tie uzas anstataŭ epilogo la esprimon paralipomeno. - vl).
  5. Januaro/februaro 1917, unua listo por la volumo Kampara kuracisto (la titoloj forstrekigaj de Kafko estas metitaj en rektaj krampoj): Sur la galerio; [Ŝrankofantomo]; Ujrajdisto; [Rajdisto]; [Komercanto]; Kampara kuracisto; Sonĝo; Antaŭ la leĝo; Fratomurdo; Ŝakaloj kaj araboj; La nova advokato. Marto/aprilo 1917, dua listo: Sonĝo; Antaŭ la leĝo; Imperiestra mesaĝo; Ŝakaloj kaj araboj; Sur la galerio; La ujrajdisto; Kampara kuracisto; La nova advokato; Fratomurdo; Dek unu filoj.
  6. de la volumo - vl.
  7. Pri la plano neniam realigita atestas letero al Max Brod el januaro 1918: “[...] jen la manuskriptoj (miaj solaj) por via edzino, montru ilin al neniu. Bv. fari kopion je miaj kostoj de la ujrajdisto kaj de la “Malnova folio” kaj sendu ilin al mi, mi bezonas ilin por Kornfeld (BKB 219).
  8. Franz Kafka: Der Kübelreiter. En: Prager Presse 1 (1921), Nr. 270 (25. Dezember 1921), Morgenausgabe (Weihnachtsbeilage), S. 22.
  9. Kp. Ludwig Dietz: Franz Kafka. Die Veröffentlichungen zu seinen Lebzeiten (1908-1924). eine textkritische und kommentierte Bibliographie. Heidelberg 1982, S. 119.
  10. Sl., p. 609.
  11. Helmut Richter: Franz Kafka. Berlin 1962, S. 135.
  12. Herbert Kraft: Wirklichkeit und Perspektive. Bern 1983, S. 74.
  13. Kafko sendis tiun leteron la 19-an de aŭgusto 1916 al sia eldonisto Kurt Wolff  (Kurt Wolff: Briefwechsel eines Verlegers 1911-1963, hrsg. von B. Zeller und E. Otten. Frankfurt a.M. 1966, S. 39).
  14. Reinhard Meurer: Franz Kafka, Erzählungen. München 1988, S. 75 ff.
  15. sl., p. 76.
  16. Pasley kaj Wagenbach datas la estiĝon je 1903/04.
  17. Josef Hermann Meuse: Die Bedeutung des Todes im Werk von Franz Kafka. Frankfurt a.M. 1978, S. 94.
  18. Kp. la leteron al Felice Bauer de la 14-a/15-a de januaro 1913 (F 250).
  19. “Ke du luktas en mi, vi scias. Ke la pli bona el la du apartenas al vi, pri tio mi dubas ĝuste en la lastaj tagoj plej malmulte” (F 755).
  20. En la germana lingvo “skribi” kaj “verki” estas sinonimaj (schreiben). - vl
  21. Kp. kun tio la lingvan paralelon kun la Kampara kuracisto, kiu ankaŭ rilatigas siajn neterecajn ĉevalojn al kameloj: “du ĉevaloj, enorme flankofortaj bestoj, ŝoviĝis unu post la alia, la gambojn strete ĉe la korpo, la belformajn kapojn kiel kameloj malaltigante [...]” (E 124).
  22. en la germana, la vorto Kundschaft signifas samtempe “kliento”-n kaj “mesaĝo”-n. - vl
  23. KHB II, p. 345.
  24. Gert Kleinschmidt: Ein Landarzt. In: Interpretationen zu Franz Kafka, hrsg. von Albrecht Weber [u.a.], München 1968, S. 119.
  25. Letero de Kafko al Max Brod, post kiam oni 1917 diagnozis ĉe li ftizon (Br 160).
  26. Kp. Brod (Anm. 1) S. 140.
 
 

Literaturindiko

Der Kübelreiter. In: Prager Presse 1 (1921). Nr. 270, 25. Dezember 1925. Morgenausgabe
(Weihnachtsbeilage). S. 22.

 

reen al Pri Kafko

hejmpaĝen

;font-family:"Lucida Sans Unicode"'>  26. Kp. Brod (Anm. 1) S. 140.
 
 

Literaturindiko

Der Kübelreiter. In: Prager Presse 1 (1921). Nr. 270, 25. Dezember 1925. Morgenausgabe
(Weihnachtsbeilage). S. 22.

 

reen al Pri Kafko

hejmpaĝen