Richard Alewyn

Postparolo al A. Schnitzler: Rondo; Amindumo


Al la agrablaj surprizoj, kiuj ankoraŭ atendas la germanan publikon, apartenas la verko de Arthur Schnitzler. Ne mankis malkovremo en la lastaj jaroj. Laŭvice aperis bela nombro da gravaj literaturaj verkistoj el la mallumo de la dekdujara suneklipso, tiel ke iuj jam komencas demandi sin, ĉu en la jaroj inter 1890 kaj 1930 ni ne havis unu el la grandaj epokoj de la germana kulturo, superita nur de tiu kiu portas la nomon de Goethe. Ankaŭ Schnitzler estas nun tridek jarojn morta, kaj nenio plu malhelpas nin konfesi, ke ni havis en li verkiston de supertempa rango. Li estas malhavebla al ni pro la sama kialo, pro kiu estos malfacile por li konvinki nin pri tio.

Ĉiam en Germanio la spiritaj luktantoj kaj halterlevistoj, la ĝisfundistoj kaj altflugantoj, la batantoj de timbaloj kaj ŝaŭmo havis pli favoran publikon ol tiuj havantaj nenion alian por legitimiĝi ol tion, ke ili scias skribi, pensi kaj formi. La patosistoj valoris ĉiam pli ol la ironiistoj, la lirikistoj pli ol la prozistoj, la tragediistoj pli ol la komediistoj, la filozofoj pli ol la psiĥologoj. La insistado kaj la grandaj vortoj estis ĉiam pli alte taksitaj ol tio, kion la anglosaksoj nomas "understatement" kaj "innuendo", do la retenita kaj la nedirita. La skribita vofrto estis ĉiam pli altrenoma ol la parolita, kaj la lingvo de spekulado kaj sugesto trovis pli dankeman publikon ol la lingvo de konversacio.

Ĉio ĉi klarigas, kial Schnitzler estas ĉe ni en pli malfacila situacio ol aliaj kaj kial ni pli bezonas lin. Li estas unu el niaj malmultaj majstroj de la interparolo, de la sprita dialogo same kiel de la senĝena babilado, dum kiu la parolantoj nevole malkaŝiĝas per tio, kion ili diras kaj ne diras, kaj ne nur nevole malkaŝas, kion ili scias, sed ankaŭ, kion ili mem ne scias. Tio konsideratas nur kiel kabaretao, etarto, sed ĝi ne estas eta arto. Ĝi estas la mediumo de la dramo, sed nenio pli malfacilas al niaj dramistoj verki kaj al niaj aktoroj paroli. Ĝi estas la mediumo de Schnitzler, ne nur de la kreinto de la "dolĉaj knabinoj" kaj de la melankoliaj vivuloj, pro kiuj li estis fama, sed ankaŭ de la animanalizisto kaj moropriskribanto, de la socikritikisto kaj verecfanatikulo, pro kiuj li meritas famiĝi.

La du malgrandaj pecoj, kiuj ĉi tie kunestas, lia plej fama kaj lia plej fifama, ŝajnas malbone interrilati: la profundanima "amindumo" kaj la malagrabla "rondo", la kortuŝa tragedio kaj la "cinika" satirludo, la unua popoldramo, satigita je loka etoso - ne ekzistas verko en kiu blovas pli da viena aero - prezentata en la Burgteatro kun ĉiaj publikaj honoroj, la alia kiel kontrabandaĵo longe kaŝita en la tirkesto de la verkinto kaj ĉirkaŭita de ĉagrenoj kaj skandaloj. Kaj tamen ili naskiĝis en intima najbareco, la unua verkita de la tridekdujarulo 1894, la alia nur du aŭ tri jarojn poste. Ili havas ankoraŭ pli komunan.

Tamen ne tion, kion la titolo "amindumo" ŝajnas anonci. Ĉar se la dramo finiĝis per la morto de la amparo, oni malkovras la neskribitajn citilojn, la mutan demandosignon ĉe la facilanima vorto. Sed ĉu pro tio ĝi estas kortuŝa melodio pri vivo kaj morto, dolĉ-amara melodieto? Tia oni volis ĝin. Sed Fritz kaj Christine ne estas Tristano kaj Izolda, kaj se ili devas morti, tiam ili ja ne mortas pro amo, ne morton kunan kaj ne unu pro la alia kaj pro tio ne morton edifan kaj konsolan. Se estas amo, pro kio Fritz iras en la morton, tiam ĝi estas amo al iu alia, eĉ pli malbone, amo de hieraŭ, kiu eble iam estis granda pasio kun ĉiaj deliroj kaj ekstazoj, sed kiu interne jam estis finita kaj preterpasita kaj ĉesinta esti feliĉo, ekde kiam ĝi eniris la neniigan staton de agonio, sed kiu mortante ankoraŭfoje rektiĝas kaj en la momento, en kiu li jam povis kredi sin savita per la sana kaj sendrameca amindumado kun Christine, ĝuste ankoraŭ reatingas lin kaj kuntiregas lin en la morton. Amo morta kaj tamen ankoraŭ mortiga, certe - sed morto pro amo? Kaj ĉu entute tiu amo valoris morton? Ĉi tie oni ĉeestas sensence multekostan pagon kaj kruele malfruan enkasigon.

Kaj Christine? Kiom ajn terura estu la doloro pri la perdo de la amato, ŝi povus postvivi ĝin. Ŝi ja neniam iluziiĝis ke tio povus esti por ĉiam, ŝi sciis, ke ŝi iam devos fordoni lin. Sed ke li mortis pro alia virino kaj ke ŝi eĉ ne rajtis scii tion, ke ŝi tiom malmulte apartenis al lia vivo, ŝi, por kiu li estis ĉio, ke ŝi estis tute sola kun sia granda amo, ke tio, kio estis por ŝi la unua kaj sola amo, por li estis nenio ol amindumo, ne la unua kaj apenaŭ la lasta, tion ŝi ne volas kompreni, kaj se ŝi komprenis ĝin, ŝi ne povas transvivi ĝin. "Kaj kiam venos la venonta amanto?" - en tiu akresona demando malfermiĝas abismo da teruro, la antaŭsento pri la ripeteblo de la neripeteblaĵo. Ĉu la vivo estas tia? Tiam la Mizi-oj, la Theodor-oj kontentiĝu per tio, ŝi ne volas plu havi ion komunan kun ĝi. Mortokaŭzo ĉu amo? Ne: amindumo.

Ĉu ŝi tamen pli bone farintus sekvi la averton de la falsa Kathrin kaj kontentiĝi per bonmora edzeco? Ĉu ŝia patro, la maljuna Weiring, tamen pli bone farintus gardi ŝin, kiel li kredis devi dumvive gardi? Tiam ŝi ja ne spertintus la feliĉon, sed ankaŭ ne  la morton. Aŭ ĉu ŝi prefere kondutus kiel ŝia amikino, la furora Mizi, kiu tiel facilanime lasas sin pasigi de unu mano al la alia?

Ĝuste tio, kio morte terurigas la kompatindan Christin-an, la ripeteblo de la neripeteblaĵo, nenio alia, estas la temo de la "rondo". Ĝi estas majstroverko de la strikta frazo. Dek personoj formas ĝian koreografion. Dekfoje tiuj dek personoj formas paron. Dekfoje la temperaturo altiĝas de la nulpunkto ĝis la bolpunkto kaj resinkas al la nulpunkto, kaj per tio ke post ĉiu pariĝo unu el la partneroj estas anstataŭigita, oni vidas suriri ŝtuparon supren kaj malsupren, kiu kondukas de la Venus Meretrix, la aĉeteblan amon, supren al la Venus Matrimonialis, la edzan amon, kaj ree suben al la punkto de kiu ĝi eliris.

La verkinto ne donis nomojn al la personoj, per kiuj ili ja legitimiĝus kiel unikaj estaĵoj. Laŭ la maniero de la postasj ekspresionistoj li nomas ilin: la putino, la soldato, la ĉambristino, la juna sinjoro, la juna sinjorino, la edzo, la dolĉa knabino, la poeto, la aktorino, la grafo. Kiel la figuroj de la pupteatro, kiel tiuj de la mortodanco, ili estas tipoj. Kaj kiel marionetoj ili reagas, tirataj ĉe nevideblaj fadenoj, same al la samaj instigoj aŭ impulsoj. Tiom ege ja ne diferencas la juna sinjorino kaj la putino, la edzo kaj la soldato. Ĉiam finiĝas per la sama farado. La elegantuloj distingiĝas de la ordinaraj, se entute, per la ceremoniaĵoj kiujn ili kredas necesaj ĉe tio, la tuta  gamo da pretendoj kaj fikcioj, kiujn ili kredas devigaj por si - kaj en tiu kadro la verkinto malligis tutan pandemonion, ne Dantan inferon de la grandaj malvirtoj, nur pandemonion de la etaj falsaĵoj kaj kovardaĵoj, stultaĵoj kaj vantaĵoj, pedantaj kaj senkorecaj kondutoj. Sed kiom multe ili insistas pri sia mizere eta personeco, tiom senreziste ili lasas sin tamen fine entiregi en la saman faŭkon, en kiu la lumo estingiĝas kaj la voĉo sufokiĝas, por retrovi sin same senkompate revomitaj en la sobrecon de sia konscio kaj por kontentigite repreni posedon de la fikcio de sia personeco. Kiom ajn diversaj ili ŝajnas, kiom ajn diverse ili kondutas, kiom ajn brutale aŭ subtile, tuj kiam ili venas en tiun vorticon, ili estas egalaj unu al la alia kiel la imperiestro kaj la almozulo antaŭ la morto de la mortodanco.

Dekfoje ripetiĝas la makabra danco, la afektado kaj fanfaronado, la kverado kaj karesado dekfoje la supren suben de la sklavoj de amindumado, logado, pariĝo, satiĝo kaj sobriĝo, kaj je la fino ni ree atingis la komencon, kaj estas nur pro la kompato de la kurteno, ke la tuta ludo ne rekomenciĝas. La rondo estas senfina kaj ripetiĝos tiom longe kiom la mondo ne pereos.

Se tiu karuselado ŝajnas tiel amuza al la partoprenantoj, tiam ĉar ili ne scias tion - kvankam eble ankaŭ antaŭsentas (ĉar kion alian signifu la suspektema esplorado pri antaŭuloj kaj la timema insidado  al posteuloj, la tuta  ambicio kaj pretendo esti la unua kaj sola, ol la tremado pri la iluzio de unikeco kaj eterneco?) Sed la spektanto de tiu arlekenaĵo vidas nur la pretekstecon de ĉiuj ĉi pretendoj kaj la meĥanikecon de la ripetado.

Tio estas certe komika, sed ne en ia gajiga aŭ edifa senco, komedio pli por dioj ol por ni kompatindaj homidoj, kiuj en tiu ludo sidas ja ne nur antaŭ la scenejo, sed ankaŭ sur ĝi. Ne kompreneblas nur, kiel oni povis denunci tiun dramon malmorala. Anstataŭ  akrigi la apetiton pri amora agado, ĝi taŭgas pli por mortigi ĝin. Ĝi estas la verko de moralisto, ne de epikureo, verko de senmaskigo, de malsorĉado, senkompata kaj morte serioza, kaj kompare aperas la "amindumo" ankoraŭ kiel homema kaj konsola dramo.

La tragedio kaj la satirludo, disigita per tuta mondo, kuŝas sur la kontraŭaj finoj de la sama akso. Ili traktas du aspektojn de afero, kiun nia lingvo estas sufiĉe larĝanima por nomi ĝin per la sama nomo "amo". Ili ne celas dementi unu la alian. Oni legu ilin ne unu post la alia, sed - por tiel diri - unu apud la alia. La verkinto sentus sin komplete komprenita, se oni el ili konkludus, ke la afero, kiun ili pritraktas, havas ankaŭ siajn seriozajn flankojn, kaj se de tiu observo elirus certa maltrankviliĝo.

Oktobre 1960        Richard Alewyn
 
 

reen al Ŝniclo

hejmpaĝen